Title: La philosophie de Sartre et Camus dans l'enseignement du FLE
Other Titles: The Philosophy of Sartre and Camus in teaching French as a foreign language
Authors: Brožíková, Kristýna
Advisor: Fenclová Marie, Doc. PhDr. CSc.
Referee: Divišová Lucie, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28036
Keywords: didaktická metoda;f.l.e.;existenciální filozofie;výklad;interpretace;překlad;diskuze;písemný projev;inscenace
Keywords in different language: didactics method;f.l.e.;existencial philosophy;lecture;interpretation;translation;discussion;writing;drama
Abstract: Tato diplomová práce představuje výukovou příručku pro volitelný kurz existenciální filozofie pro obor Učitelství francouzštiny pro střední školy na Západočeské univerzitě. Tato práce je určena pro studenty tohoto magisterského programu, budoucí učitele francouzského jazyka, kteří již mají patřičnou jazykovou úroveň francouzštiny B2-C1 podle Společného evropského referenčního rámce. Cílem tohoto kurzu je přispět k dobré obeznámenosti s francouzskou kulturou a rovněž obohatit studenty z hlediska jazykových znalostí francouzského jazyka. V této práci jsou představeny metody, které považujeme za vhodné jak s přihlédnutím ke studované problematice, tak k jazykové úrovni studentů. Metody jsou představeny s jejich pedagogickými cíli, výhodami či nevýhodami a s dopadem na učení se francouzskému jazyku a existenciální filozofii jako součásti francouzské kultury v hodinách F.L.E (francouzštiny jako cizího jazyka). Prezentované metody jsou následující: výklad, interpretace textu, překlad, debata ve třídě, mluvený a psaný projev, inscenace části divadelní hry. Každá metoda je představena z teoretického hlediska, dále je navržen předběžný studijní plán, pedagogický materiál pro učitele a studenta. Připravili jsme rovněž online pedagogický blok vytvořený pro studenty za účelem samostudia a procvičování.
Abstract in different language: This diploma thesis is a tutorial for an optional course of existential philosophy in the field of Teaching French for Secondary Schools at the University of West Bohemia. This work is intended for students of this Masters program, future teachers of French, who already have the appropriate language level of the French language B2-C1 according to the Common European Framework of Reference. The aim of this course is to contribute to the knowledge of French culture and also to enrich students in terms of the language knowledge of the French language. In this paper we present methods that we consider appropriate, taking into account both the studied subject and the language level of students. The methods are presented with their pedagogical goals, advantages or disadvantages and an impact on the learning of the French language and existential philosophy as a part of French culture in the classes of F.L.E. (French as a foreign language). Here's the list of the methods: lecture of the professor, interpretation and translation of a philosophical text, discussion in the class, writing, realization of the drama. Each method is presented theoretically, we also propose a preliminary study plan, a teaching material both for teacher and student. We have also prepared e-learning course created for students for their self-study and practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Kristyna Brozikova.pdfPlný text práce712,82 kBAdobe PDFView/Open
Brozikova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce314,68 kBAdobe PDFView/Open
Brozikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Brozikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce521,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28036

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.