Title: Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku
Other Titles: Competitiveness analysis of the selected company
Authors: Finkeová, Denisa
Advisor: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28059
Keywords: konkurenceschopnost;marketingový mix;porterův model pěti sil;pest analýza;swot analýza
Keywords in different language: competitiveness;marketing mix;porter´s five forces model;pest analysis;swot analysis
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na analýzu konkurenceschopnosti firmy Rullete Music. Konkurenceschopnost firmy je zhodnocena za pomoci analýzy vnitřního a vnějšího prostředí firmy. V práci jsou využity faktory vnitřního prostředí, Porterův model pěti sil a PEST analýza. Výsledky těchto analýz jsou následně shrnuty ve SWOT analýze a za pomoci TOWS matice je stanovena strategie firmy. V závěru práce jsou navržena opatření pro posílení konkurenceschopnosti firmy Rullete Music.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on the competitiveness analysis of the company Rullete Music. Company competitiveness is evaluated with the aid of analysis of internal and external environment. Factors used in this thesis are internal environment, Porter's model of five forces and PEST analysis. The results of these analyzes are summarized in the SWOT analysis and the strategy of the company is formulated with the aid of the TOWS matrix. Suggested measures to improve competitiveness of the company are at the end of this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Finkeova.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
Finkeova D. - V.PDFPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Finkeova D. - O.PDFPosudek oponenta práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
Finkeova D. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce695,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28059

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.