Title: Projekt a jeho plán
Other Titles: Project and its plan
Authors: Janský, Antonín
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Sova Martinovský Václav, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28092
Keywords: projekt;projektové řízení;plán projektu;systém řízeného skladu
Keywords in different language: project;project management;project schedule;warehouse management systems
Abstract: Tématem této bakalářské práce je "Projekt a jeho plán". Konkrétní projekt se týká implementace informačního systému společností AIMTEC a.s. Hlavním cílem práce je zhodnotit skutečný projekt a navrhnout opatření, která povedou ke zvýšení efektivity projektu nebo podobných projektů realizovaných v budoucnosti. Teoretická část práce se zabývá problematikou projektového řízení, zejména základními pojmy a vybranými plány projektu. Teoretické poznatky jsou pak aplikovány do praxe při vytváření plánu implementování informačního systému. V praktické části práce je představena společnost AIMTEC a.s. a také projekt, který tato společnost realizovala pro svého zákazníka. Dále jsou definovány základní parametry projektu a sestaven projektový plán obsahující následující dílčí plány: plán rozsahu, časový harmonogram, plán zdrojů, plán nákladů, plán komunikace a plán řízení rizik. V závěru druhé části práce je projekt zhodnocen a jsou navrhnuta opatření pro zvýšení efektivity projektu.
Abstract in different language: The theme of this thesis is "Project and its plan". The particular project is related to an implementation of an information system by the AIMTEC Inc. The main objective is to evaluate the real project and propose measures which could help at increasing the effectiveness of the project or similar projects implemented in future. The theoretical part deals with project management, especially with key concepts and selected project plans. Theoretical knowledge is applied in practice to create a plan for the chosen project. In the practical part there is introduced AIMTEC Inc. and also the real project. Furthermore, there are mentioned the basic parameters of the project and created a project plan that contains the following partial plans: plan scale, schedule, resource plan, cost plan, communication plan and risk management plan. The last part contains the evaluation of the project and proposals to increase its efficiency.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Antonin_Jansky_K14B0156P.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
BP_Jansky_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,52 MBAdobe PDFView/Open
BP_Jansky_OP.PDFPosudek oponenta práce2,69 MBAdobe PDFView/Open
BP_Jansky.PDFPrůběh obhajoby práce1,12 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28092

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.