Title: Komunikace v projektovém týmu
Other Titles: Communication in project team
Authors: Kutková, Johana
Advisor: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Referee: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28097
Keywords: projektový management;projektový tým;porada;komunikace
Keywords in different language: project management;project team;team meeting;communication
Abstract: Bakalářská práce se věnuje projektovému managementu se zaměřením na komunikaci v projektu. V teoretické části jsou představeny pojmy týkající se projektového managementu, řízení projektového týmu, zainteresovaných stran a komunikace v rámci projektového týmu. V praktické části práce charakterizuje společnost Janiga Labs s.r.o. a analyzuje její přístup k projektovému řízení. Pro splnění cíle práce byly vybrány dva projekty realizované touto společností, u nichž byla provedena analýza komunikace. U jednoho z projektů pak bylo zhotoveno dotazníkové šetření vedení porad. Na základě získaných závěrů byla navržena opatření.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the project management focused on the communication in project. The theoretical part presents the terms of project management, managing of a project team, involved parties and the communication within the project team. The practical part characterizes the company Janiga Labs s.r.o. and analyzes its approach towards the project management. Two projects of the company whose communication was analyzed were chosen to achieve the aim of the thesis. Conducted survey of the meetings was done for one of the projects. Based on the gained conclusions the following measures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Johana_Kutkova 2017.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
BP_Kutkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,9 MBAdobe PDFView/Open
BP_Kutkova_OP.PDFPosudek oponenta práce3,05 MBAdobe PDFView/Open
BP_Kutkova.PDFPrůběh obhajoby práce1,08 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28097

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.