Název: Sandwichová generace genderovou optikou
Další názvy: Gender perspective of Sandwich generation
Autoři: Rábová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Oponent: Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28123
Klíčová slova: sandwichová generace;gender;genderové představy;péče;žena pečovatelka;mezigenerační solidarita;stárnoucí rodiče;kvalitativní výzkum;polo-strukturovaný rozhovor
Klíčová slova v dalším jazyce: sandwich generation;gender;gender ideas;care;woman providing care;aging parents;intergenerational solidarity;qualitative research;semi-structured interview
Abstrakt: V důsledku novodobých demografických trendů se tato bakalářská práce zaměřuje na fenomén tzv. sandwichové generace. Fenomén sandwichové generace se týká především žen ve středním věku, které se starají nejen o své dospívající děti, ale zároveň poskytují péči i svým stárnoucím, nesoběstačným rodičům. Dostávají se tak do poměrně náročné životní situace, kdy musí skloubit péči o závislé členy rodiny spolu se svým zaměstnáním. Výzkumů s touto tematikou bylo doposud realizováno pouze několik, proto jsem se na fenomén sandwichové generace zaměřila z té perspektivy, jak v něm figuruje samotný gender, neboli genderové představy o mužích a ženách. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jak a do jaké míry se na rozhodování jednotlivých mužů a žen o ne/přijmutí této pečovatelské role podílely genderové představy, a jak se nadále projevovaly v jejich přístupu k zajišťování a rozdělení si dané péče. V poslední řadě jsem se zaměřila také na to, jak tito lidé kombinují péči o stárnoucí rodiče s péčí o děti, se starostmi o domácnost, se zaměstnáním a vlastním osobním životem. Za tímto účelem byl realizován kvalitativní výzkum, kdy s oslovenými participanty a participantkami byly provedeny polo-strukturované rozhovory. Základní zjištění vycházející z těchto rozhovorů byla následně podrobena hlubší analýze, a posloužila tak k interpretaci dat a k vyvození zásadních závěrů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is due to modern demographic trends focuses on the phenomenon of sandwich generation. The phenomenon of the sandwich generation primarily affects women in middle age who care not only about their teenage children, but at the same time provide care to their aging parents. This leads to a rather difficult life situations where they have to reconcile the care of dependent family members along with their jobs. Research on this topic has been realized so far only a few, so I focused on the phenomenon of sandwich generation from the perspective of what role does gender itself play or gender ideas about men and women. The aim of this bachelor thesis was to determine how and to what extent is the decision of accepting or refusing the role of tender by individual men and women influenced by gender aspect and how is this aspect displayed in their approach to ensure and to distribute such care. I was also interested in how these people combine their role as a tender witch childcare, housework, employment and personal life. To this purpose a qualitative research was realized and semi-structured interviews were conducted with male and female participants. The bacis discoveries based on these interviews were subsequently subjected to deeper analysis, and then were used to interpret data and to deduce fundamental conclusion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSS) / Bachelor´s works (DSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rabova Veronika - bakalarska prace.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek_vedouci_BP_Rabova.pdfPosudek vedoucího práce180,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rabova_BP_posudekOponenta.pdfPosudek oponenta práce174,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rabova.PDFPrůběh obhajoby práce259,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28123

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.