Title: Média a experiment
Other Titles: Media and experiment
Authors: Čtvrtník, Václav
Advisor: Merta Vladimír, Doc. akademický malíř
Referee: Bytelová Denisa, Mgr. BcA.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28206
Keywords: performance;inspirace;proces;schizofrenik;psychologie;podprahové signály;fáze extáze;vnímání;konceptuální umění
Keywords in different language: performance;inspiration;process;schizophrenic;psychology;subliminal signals;phase of ecstasy;perception;conceptual art
Abstract: U tohoto díla je spousta prvků, které jsou samostatně důležité. Já je jednotlivě rozebral podle mých úvah a zkušeností a sjednotil do finální syntézy. Dílo spočívá v taneční performance výrazového tance, která vychází z inspirace a procesu autorské hudby. Performer je "schizofrenik" tančící před videoprojekcí, na které jsou zachycené jeho vzpomínky, jako velký podprahový faktor. Je zároveň prostředníkem mého staršího bratra s plně rozvinutou schizofrenií. Nachází se ve fázi extáze, kde už mu nezbývá nic jiného, než tančit a meditovat v pohlcení autorské hudby. Spojení hlasité hudby a vizuální minulosti přímo před očima, vyvolává jemné kontrasty aktuálního vnímání...
Abstract in different language: In this work there are a lot of different parts which are important on its own. I individually analyzed them based on my thoughts and experiences and merged them into the final synthesis. The work itself is a dance performance, which is inspired by the music I made by myself. The performer is a schizophrenic dancing in front of a video where his thoughts are being projected as a subliminal factor. It also works as a medium between my older brother, who has schizophrenia. He is in an ecstasy where he cannot do anything else than dance and meditate driven by the music. The connection of the loud music and visual past in front of our eyes develops little contrasts of actual thinking
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA_PRACE_2017.pdfPlný text práce3,92 MBAdobe PDFView/Open
Ctvrtnik_o.pdfPosudek oponenta práce331,63 kBAdobe PDFView/Open
Ctvrtnik_v.pdfPosudek vedoucího práce522,15 kBAdobe PDFView/Open
Ctvrtnik.pdfPrůběh obhajoby práce288,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28206

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.