Název: Dopad projektu EHMK Plzeň 2015 na podobu veřejného prostoru města Plzně
Další názvy: Impact of project ECoC Pilsen 2015 on public space in city of Pilsen
Autoři: Kašpar, Jan
Vedoucí práce/školitel: Švantner Martin, Mgr. Ph.D.
Oponent: Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28262
Klíčová slova: veřejný prostor;městský veřejný prostor;sociologie veřejného prostoru;případové studie;evropské hlavní město kultury;plzeň;městská plovárna;prameny na roudné
Klíčová slova v dalším jazyce: public space;urban public space;socilogy of public space;case studies;european capital of culture;pilsen;municipal river bath;roudná springs
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá dopadem projektu Evropského hlavního města kultury (EHMK) Plzeň 2015 na podobu veřejného prostoru města Plzně. V teoretické části práce diskutuji koncept veřejného prostoru ze tří hledisek; sociologického, urbanistického a z pohledu humánní geografie. Mým cílem je v této části ukázat, jak komplexní problematikou veřejný prostor, potažmo městský veřejný prostor, je. Stěžejní částí práce je vlastní výzkum, který sestává z deskriptivně-analytické části. Na dvou případových studiích konkrétních míst v Plzni ukazuji dopady, přínosy, ale i některé negativní vlivy projektu EHMK na zkoumaná místa. Konkrétně se jedná o Městskou plovárnu na řece Radbuza a prameny na Roudné. Klíčovými metodami sběru dat bylo ve výzkumu studium dokumentů a především polostrukturované rozhovory s hlavními aktéry toho či onoho místa.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the impact of the project of the European Capital of Culture (ECoC) Pilsen 2015 on the public space of the city of Pilsen. In the theoretical part I discuss the concept of public space from three aspects; sociological one, urbanistic one and the view of humanistic geography. My aim is to show in this part how complex the issue of the public space, or the urban public space, is. The main part of the thesis is the own research, which consists of a descriptive-analytical part. On two case studies of specific locations in Pilsen, I show the impacts, benefits, but also some negative effects of the ECoC project on the surveyed sites. Specifically, it is a Municipal River Bath on the river Radbuza and Roudná Springs. The key methods of data collection were the study of documents and, in particular, semi-structured interviews with the main actors of one or another location.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kaspar_Jan_DP_2017.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek-vedouciho-Kaspar.pdfPosudek vedoucího práce178,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
opdp_Jan Kaspar.pdfPosudek oponenta práce181,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kaspar.PDFPrůběh obhajoby práce443,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28262

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.