Název: Dětské astma: kvalita života "nemocných" rodin z pohledu sociologie zdraví a nemoci.
Další názvy: Childhood Asthma: quality of life of 'ill' families from the perspective of Sociology of Health and Illness.
Autoři: Krenkelová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D.
Oponent: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28264
Klíčová slova: dětské astma;kvalita života;sociologie zdraví a nemoci;illness narratives;nový materialismus;strategie vyrovnávání se;sebe-péče;poskytování péče;teritorializace;asambláž;pacient;normální dětství
Klíčová slova v dalším jazyce: childhood asthma;quality of life;sociology of health & illness;illness narratives;new materialism;coping strategies;self-management;caregiving;territorialisation;assemblage;patient;normal childhood
Abstrakt: Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku dětského astmatu a zkoumá dopady astmatu na život rodiny. Jedná se o případovou studii, která vychází z biografického přístupu. Hlavním cílem provedené studie bylo porozumět situaci, v které se nachází rodiny s astmatickým dítětem. Zjistit, jak dětské astma dopadá na jejich každodenní život a jaké využívají strategie vyrovnávání se s těmito dopady nemoci. První část práce je věnovaná teoretickému ukotvení tématu. V rámci empirické části práce, která probíhala v Plzeňském kraji, bylo provedeno pět rozhovorů se zkoumanými rodinami. Zjištěním této studie je, že dopady, které astma pro rodiny představuje, se liší na základě toho, na jakého jedince se zaměříme. Strach a stres z projevů astmatu vyplývá z odlišných oblastí a je pociťován v různé intenzitě. Záleží na tom, v jaké situaci se rodiny či jedinec nacházejí. Strategie vyrovnávání se s astmatem se odrážejí od specifik péče a pociťovaných změn. Zásadní však byly zkušenosti, které jedinci v rámci života s astmatem nabyli. Astma a život s ním je tak vyvíjejícím se procesem. Procesem, který připomíná nekonečný příběh. Mezi všemi myslitelnými aktéry (lidskými, nelidskými a materiálními) jsou v tomto příběhu vyjednávány pohyby mezi pozicemi a prostory pacienta či "zdravého" dítěte. Dětské astma je tak komplexním a dynamickým procesem, který je nutné dle zkoumaných rodin zpravidla přijmout do svých životů.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on children's asthma and effects of this disease on family life. This is a case study based on a biographical approach. The main goal of the study is to understand the situation of families with an asthmatic child; to find out what are impacts of child asthma on their daily lives and what kind of strategies they use to cope with these impacts of the disease. The first part is devoted to the theory. Within the empirical part of the work that was done in the Pilsen region, interviews with five families were conducted. The result of this study is that impacts of asthma on families depends on the individual we are focused on. Fear and stress result from different areas and are felt in different intensity. It depends on the situation in which the family or individual are at that moment. Balancing strategies are based on the specifics of care and the perceived impacts. However, experience that individuals have gained within their live has been the most important. Asthma and life with him is a process. A process that recalls an endless story. Among all conceivable actors (human, inhumane, and material), there are negotiations in this story between the positions and the spaces of the patient or the "healthy" child. Children's asthma is such a complex, dynamic process that, in the opinion of the families surveyed, must be accepted into their lives.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Krenkelova.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krenkelova 2017 posudek-vedouci dp.pdfPosudek vedoucího práce177,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek_oponentky_DP_Krenkelova.pdfPosudek oponenta práce184,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krenkelova.PDFPrůběh obhajoby práce451,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28264

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.