Title: Případová studie neziskové organizace: dopad rizik v pozdně moderní společnosti
Other Titles: Case Study of Non-profit Organization: Impact of Risks in Late Modern Society
Authors: Petr, Jan
Advisor: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Referee: Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28266
Keywords: nezisková organizace;sociální práce;neoliberalizace;hegemonie;modernizace postmodernizace;legislativa;státní dotace.
Keywords in different language: non-profit organization;social work;neoliberalization;hogemony;modernization;postmodernization;legislation;government subsidies.
Abstract: Diplomová práce je případovou studií neziskové organizace poskytující sociální služby. Zaměřuji se na neoliberální procesy a jejich důsledky, které se ve zkoumané neziskové organizaci objevovaly od jejího vzniku v roce 1991 do roku 2015. Neoliberalizace se týká současné sociální politiky a sociálních služeb v České republice, které jsou orientovány směrem k otevřenému liberálnímu trhu. Pro zachycení kontextu sociální práce využívám tzv. emancipační teorii modernizace Ulricha Becka, pro zachycení sociální práce v rámci sociálního státu využívám text Davida Howeho a pro sledování vztahů moci pracuji s konceptem hegemonie podle Antonia Gramsciho. V rámci sběru a analýzy dat pracuji primárně se třemi typy dokumentů: Zprávy pro farní konference, Výroční zprávy a Stanovy neziskové organizace. Z analýzy těchto tří dokumentů je možné pozorovat posun od křesťansky orientované sociální činnosti k profesionálně poskytovaným sociálním službám.
Abstract in different language: The thesis is a case study of a non-profit organization providing social services. I focus on neoliberal processes and their consequences, which occureed in the examined non-profit organization from the beginning in 1991 to 2015. Neoliberalization refers to the current social policy and social services in the Czechia that are oriented toward an open liberal market. To capture the context of social work, I use the so-called emancipation theory of Modernization of Ulrich Beck, I use David Howe's text to capture social work within a welfare state, and finally I work with the concept of hegemony according to Antonio Gramsci for examining power relations. In the context of data collection and analysis, I primarily work with three types of documents: Reports for parish conferences, Annual reports and Statutes of non-profit organization. From the analysis of these three kinds of documents, one can observe the shift from Christian-oriented social aktivity to the professionally provided social services.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PETR Jan_Diplomova prace_Pripadova studie neziskove organizace v pozdne moderni spolecnosti.pdfPlný text práce941,9 kBAdobe PDFView/Open
Petr_vp.pdfPosudek vedoucího práce118,02 kBAdobe PDFView/Open
mgr17 - Jan Petr (oponent).pdfPosudek oponenta práce294,58 kBAdobe PDFView/Open
Petr.PDFPrůběh obhajoby práce223,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28266

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.