Title: Analýza a řízení rizik v organizaci
Other Titles: Risk analysis and risk management in the organization
Authors: Nezbedová, Kateřina
Advisor: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28324
Keywords: riziko;rizika;řízení rizik;analýza rizik;identifikace rizik;hodnocení rizik;ošetření rizik;první plzeňská galvanovna s.r.o.;normy iso
Keywords in different language: risk;risks;risk management;risk analysis;risk identification;risk evaluation;risk treatment;první plzeňská galvanovna s.r.o.;standard iso
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu a řízení rizik ve společnosti První plzeňská galvanovna s.r.o., která se zabývá povrchovou úpravou kovových dílů. Autorka zvolila toto téma především kvůli jeho vzrůstající důležitosti. V první části práce jsou uvedeny teoretické poznatky na základě odborné literatury. Druhá část seznamuje čtenáře s podnikem První plzeňská galvanovna s.r.o. a jeho historií, organizační strukturou, posláním, vizí a cíli. Na tuto část navazuje analýza prostředí podniku, ke které je využita PESTLE analýza, Porterův model pěti sil a SWOT analýza. Poznatky získané na začátku druhé části práce jsou využity při identifikaci rizik a jejich řízení. Největším přínosem diplomové práce je vytvořený katalog rizik, který bude použit společností při implementaci norem ISO 9001:2015.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on risk analysis and risk management in the organization První plzeňská galvanovna s.r.o. The organization deals with surface finishing of metallic parts. The author chose this topic for its increasing importance. The first part of this thesis consists of theoretical knowledge based on literature. The second part introduces readers to organization První plzeňská galvanovna s.r.o. - history, organization structure, purpose, vision and goals. Next part contains analysis of organization environment which uses PESTLE analysis, Porter's five forces analysis and SWOT analysis. Knowledge gained in the beginning of the second part of this thesis are used for risk identification and their management. The biggest benefit of this diploma thesis is created risk catalog which is going to be used for implementation ISO 9001:2015 standard by the organization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Nezbedova.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
DP_Nezbedova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,99 MBAdobe PDFView/Open
DP_Nezbedova_OP.PDFPosudek oponenta práce3 MBAdobe PDFView/Open
DP_Nezbedova.PDFPrůběh obhajoby práce1,11 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28324

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.