Title: Metodické problémy predikce provozní pevnosti a únavové životnosti podvozkových rámů kolejových vozidel.
Authors: Chvojan, Jan
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28410
Keywords: kompozitní materiály;gfrp;cfrp;kolejová vozidla;vypružení;statická pevnost;únavová pevnost;trať;příčník;podélník;torzní tuhost;brzdový systém
Keywords in different language: composite materials;gfrp;cfrp;rolling stock;suspension;static strength;fatigue strength;track;cross beam;side beam;torsion stiffness;brake system
Abstract: Doprovodným jevem současné světové globalizace je přesun osob, zboží a nákladu na malé, střední i velké vzdálenosti. Zvyšuje se důraz na dopravní logistiku, snižování nákladů na dopravu i efektivní využití infrastruktury. Významným druhem dopravy, splňující tyto základní požadavky, je přeprava po železnici. Na jedné straně moderní vysokorychlostní sofistikované železniční systémy pro přepravu osob, na druhé straně relativně zastaralé, hlučné podvozky nákladních vagónů pro převoz nákladu. Průlom do těchto protikladů může vnést sklolaminátový podvozek, který byl vyvinut a autorem disertační práce spoluřešen v rámci projektu Eurobogie E!1841 v rámci programu Eureka. Tato disertační práce má za cíl získání vybraných vlastností, popisujících dynamické chování sklolaminátového GFRP podvozku v laboratorních podmínkách. Práce popisuje vyvinuté metodiky ověřování vybraných vlastností podvozku a jejich výsledky. Ty byly v první fázi experimentálně získány při výzkumu pětinového modelu podvozku měřením na reálné trati. Následně byly experimentálně ověřovány vlastnosti klíčových komponent reálného podvozku, tj. podélník spodního rámu podvozku a jeho příčník s integrovanými brzdovými rámy. V závěrečné fázi byl proveden výzkum dynamických vlastností prototypu GFRP podvozku v reálném měřítku pomocí shaker rig testů.
Abstract in different language: Accompaning phenomenon of the current world of the globalization is the movement of people, googs and cargo to small, medium and large distances. At the same time the emphasis on transport logistics, transport cost reducing and effectiveness of the infrastructure use are significantly increased. An important mode of the transport that meets these basic requirements is definitely the rail transport. On one side, there are modern sophisticated high-speed rail systems for the passenger transport, on the other hand there are relatively outdated, noisy and too stiff bogies for freight wagons for the cargo transport. Breakthrough in these opposites can bring a glass fibre reinforced plastic bogie that was developed and by the author of this dissertation co-solved within the Eurobogie E!1841 project in the frame of the Eureka framework. Aims of this thesis are to obtain selected properties describing the dynamic behaviour of this GFRP bogie under the laboratory conditions. This thesis describes a methodology developed by the verification of selected characteristics of this bogie and their results. At the first stage these characteristics were investigated by the experimental model of this bogie fifth scaled by the measurement on the real track. Subsequently, the properties of key bogie components, ie. the longitudinal beam of the bottom bogie frame and its crossbeam with integrated brake sub frames were experimentally verified. In the final phase of this research the dynamic propreties were investigated on the full scape of the GFRP bogie prototype using the shaker rig.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20170530DP_Jan_Chvojan.pdfPlný text práce12,65 MBAdobe PDFView/Open
posudky Chvojan.pdfPosudek oponenta práce279,1 kBAdobe PDFView/Open
zapis Chvojan.pdfPrůběh obhajoby práce76,71 kBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Chvojan.pdfPosudek vedoucího práce435,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28410

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.