Title: Multimediální výuka fyziky
Other Titles: Multimedia Physics Teaching
Authors: Vochozka, Vladimír
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28417
Keywords: multimédia;výuka;fyzika;ikt;termokamera;video;youtube;experiment;sémantický diferenciál
Keywords in different language: multimedia;teaching;physics;ict;thermal camera;video;youtube;experiment;semantic differential
Abstract: Disertační práce se zabývá možnostmi multimediální výuky fyziky. Mezi hlavní trendy v této oblasti patří 3D modely a simulace, videoexperimenty, videonahrávky řešení fyzikálních úloh, měření fyzikálních veličin chytrým mobilním telefonem a pozorování experimentů termokamerou. V teoretické části je definována multimediální výuka, jak ji lze chápat v období psaní práce v letech 2011 až 2017. Nastíněna je klasifikace školního experimentu a metoda pedagogického výzkumu pomocí sémantického diferenciálu. Na základě aktuálních trendů v oblasti multimediální výuky jsou v praktické části vytvořeny sady výukových materiálů. Provedena je jejich klasifikace a zároveň jsou uvedeny zástupné příklady. Disertační práce se zabývá ověřením implementace experimentů realizovaných za podpory termografie a jejího přínosu ve výuce fyziky na základní škole. Při ověřování přínosu metodou sémantického diferenciálu byla získána data, která byla analyzována a v práci graficky a slovně interpretována.
Abstract in different language: The dissertation deals with the possibilities of multimedia teaching of Physics. The main trends in this area include 3D models and simulations, video experiments, video recordings of physical tasks, physical measurements with a smart mobile phone, and thermal camera observations. In the theoretical part multimedia teaching is defined as can be seen in the period of writing work between 2011 and 2017. The classification of the school experiments and method of pedagogical research using the semantic differential is outlined. On the basis of current trends in the area of multimedia education in the practical part sets of teaching materials are created. The classification is performed and substitution examples are given. The dissertation deals with the verification of the implementation of experiments carried out with the support of thermography and its contribution in the teaching of Physics at elementary school. In the verification of the contribution by the semantic differential method the data were analyzed and interpreted graphically and verbally.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Multimedialni_vyuka_fyziky-Vladimir_Vochozka2017_Disertacni_prace.pdfPlný text práce76,31 MBAdobe PDFView/Open
Vochozka oponent459.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Vochozka opon460.pdfPosudek oponenta práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
Vochozka.pdfPrůběh obhajoby práce211,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28417

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.