Title: Hodnocení jednání z pohledu šarí'y
Other Titles: Rating negotiations from the perspective of Shari'ah
Authors: Váchal, Vladimír
Advisor: Ramadan Ivan, Mgr. Ph.D.
Referee: Sobotková Veronika, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28459
Keywords: jednání;korán;sunna;qijás;idžmá;právo;islámské;kontinentální;aplikace;bůh;prorok
Keywords in different language: negotiations;quran;sunnah;qiyas;ijma;prophet;god;law;islamic;continental
Abstract: Téma mé diplomové práce, jsem si vybral na základě mého dlouholetého zájmu o oblast islámského práva. Po mnoha úvaháh jsem se rozhodl věnovat problematice jednání v islámském právu, neboť mě zaujala její složitá propracovanost. Na začátku své práce se věnuji vysvětlení klasických pojmů islámského práva, jako jsou jeho primární a sekundární prameny. Poté přistupuji k otázce způsobilosti k právním aktů a samotnému hodnocení jednání. V tomto bodě dělím jednání do ustanovených kategorií a věnuji se jejich bližšímu popisu. V další části se snažím rozebrat a popsat rozdílné užívání termínu chování a jednání a demonstrovat toto rozdělní na jednotlivých koránských verších. Část mé práce je take věnována popisu pilířů islámské víry a jejich rozboru. V závěru práce se věnuji otázce komparace islámského právního systému a právního systému kontinentálního. Utvářím osobní komparační úvahu a vysvětluji jednotlivé body na přiložených příkladech. Pod závěrem mé práce se nachází přiložený slovník cízích termínů, které byly v práci použity.
Abstract in different language: I decided to dwell into the depths of Islamic law following my long interest in the subject. After many considerations I pinpointed my main focus to be acts under Islamic law. In the first parts of the thesis I describe classical terminology of the Islamic law, as it is presented in primary and secondary sources. Following that is eligibility of legal acts and evaluation of acts themselves. Then the acts are divided into established categories and they are thoroughly described. In the next part we analyze different usage of the terms acting and behaving as it is demonstrated in various Quranic verses. Further we also describe and analyze The Five Pillars of Islam and their role in the field of the Islamic law. The thesis is concluded by a comparison of the Islamic judicial system and continental one. The thesis also includes a vocabulary of the terms used in my thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_KBS_Vladimir_Vachal.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Vachal_posudek vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce316,56 kBAdobe PDFView/Open
Vachal_posudek oponenta.PDFPosudek oponenta práce132,99 kBAdobe PDFView/Open
Vachal.PDFPrůběh obhajoby práce86,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28459

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.