Title: Muzeum automobilů
Authors: Hruška, Petr
Advisor: Pašek Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Stránský Jakub, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28477
Keywords: železobetonový skelet;ocelová hala;dokumentace pro stavební povolení;prosklená fasáda;dilatace;statické posouzení
Keywords in different language: reinforced concrete skeleton;steel hall;documentation for building permit;glazed fasade;dilation;static assessment
Abstract: Předmětem této bakalářské práce je vypracování dokumentace pro stavební povolení pro objekt Muzea Automobilů. Stavba je rozdělena do dvou dilatačních celků o různých konstrukčních systémech. Jeden stavební objekt tvoří železobetonový skelet a druhý je navržen jako ocelová jednolodní hala. Cílem byl návrh dispozičního, stavebně technického a konstrukčního řešení stavby. Přílohy obsahující statické posouzení vybraných prvků, základní tepelně technické posouzení a požárně bezpečnostní řešení byly provedeny v souladu s příslušnými ČSN EN v aktuálním platném znění. Pro statické posouzení byly použity softwary SCIA Engineer, FIN EC, GEO05. Výkresová část bakalářské práce byla vyprojektována v programu AutoCAD 2015.
Abstract in different language: The subject of this bachelor thesis is the elaboration of the documentation for building permit for the object of the Museum of Automobiles. The structure is divided into two expansion units with different construction systems. First building is made of a reinforced concrete skeleton and second is designed as a steel one-sided hall. The aim was to design a layout, construction and technical design of the building. Attachments are containing static assessment of selected elements, basic thermal technical assessment and fire safety solutions were made in accordance with the relevant ČSN EN in the current version. The SCIA Engineer, FIN EC, GEO05 software was used for static assessment. The drawing part of the bachelor thesis was designed in AutoCAD 2015.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Petr Hruska.pdfPlný text práce20,51 MBAdobe PDFView/Open
Hruska_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,73 kBAdobe PDFView/Open
Hruska_oponent.pdfPosudek oponenta práce766,46 kBAdobe PDFView/Open
Hruska_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce253,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28477

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.