Title: Numerické řešení úlohy kontaktu elastických těles
Authors: Holeček, Jan
Advisor: Rohan Eduard, Prof. Dr. Ing. DSc.
Referee: Cimrman Robert, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28483
Keywords: úloha kontaktu;nelineární komplementární problém;newtonova metoda s tlumením;suché tření;metoda konečných prvků
Keywords in different language: contact problem;nonlinear complementarity problem;damped newton method;dry fricton;finite element method
Abstract: Bakalářská práce se zabývá úlohou kontaktu elastického tělesa s tuhou překážkou ve 2D. Překážka je uvažována linearizovaná, což umožňuje některá zjednodušení při řešení. Cílem této práce je vytvořit model pro úlohou kontaktu elastického tělesa s tuhou překážkou nejprve bez tření, následně se třením v místě kontaktu. Tato práce se dále zabývá možnými způsoby numerického řešení úlohy kontaktu s využitím známých poznatků o nelineárních komplementárních problémech, kam se řadí i úloha kontaktu. Pro obdržení modelu vhodného k numerické simulaci je použita metoda konečných prvků. Numerický model získaný s využitím systémů Virtual Performance Solution a SfePy je implementován v systému MATLAB a vyzkoušen na modelových příkladech.
Abstract in different language: The bachelor thesis deal with contact problem of elastic body with rigid obstacle in 2D. Obstacle is being considered linearised, this allows solving this problem with using some simplifications. The aim of this work is to create model of contact problem of elastic body with rigid obstacle first without fiction, then with dry friction on the contact area. This work also deal with possible ways to numerical solving of contact problem, using known knowledge of nonlinear complementarity problem, where contact problem belongs. Finite element method is used for obtaining a model suitable for numerical simulation. Numerical model obtained from systems Virtual Particle Solution and SfePy is implemented in system MATLAB and tried for model examples.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-JanHolecek.pdfPlný text práce677,79 kBAdobe PDFView/Open
Holecek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce459,65 kBAdobe PDFView/Open
HOlecek_oponent.pdfPosudek oponenta práce627,28 kBAdobe PDFView/Open
Holecek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce215,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28483

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.