Title: Zpracování projektové dokumentace pro stavbu administrativního a poradenského centra
Authors: Kaderová, Tereza
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Karas Jiří, Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28490
Keywords: administrativní a poradenské centrum;kavárna;podzemní parkování;statický výpočet;křížem pnutá deska;průvlak;sloup;tzb;technické zařízení budov;projektová dokumentace;stavební povolení;fin;autocad;archicad
Keywords in different language: administrative and consulting centre;café;an underground parking lot;static calculation;cross-clamping plate;girder;post;technical building;building documentation;project documentation;building permit;fin;autocad;archicad
Abstract: Hlavní náplní bakalářské práce je návrh pětipodlažního objektu administrativního a poradenského centra s kavárnou a podzemním parkováním v souladu se všemi příslušnými zákony, vyhláškami a s dalšími právními normami. Dále se práce zaměřuje na statické řešení hlavních nosných částí objektu (křížem pnutá deska, průvlak a sloup), na řešení technického zařízení budov, na návrh a posouzení konstrukcí z hlediska tepelné techniky a na další problematiky spojené se stavbou. Součástí práce je projektová dokumentace objektu pro stavební povolení. Při výpočtech byl použit program FIN 2D, pro projektovou část AutoCAD 2012 a pro 3D vizualizaci program ArchiCAD 19.
Abstract in different language: The main purpose of this bachelor thesis is to design a five-storey building of an administrative and consulting centre with a café and an underground parking lot in in obedience to all relevant laws, decrees and other legal regulations. In addition, the thesis is focused on the static solution of the main supporting parts of the building (crossed plate, a girder and a post), on the solution of the technical equipment of the buildings, on the design and assessment of structures in terms of thermal technology and other issues related to the construction. A part of the thesis is the project documentation of the building permit. In the calculations the FIN 2D program was used, the AutoCAD 2012 was used for a project part, and ArchiCAD 19's 3D for visualization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE TEREZA KADEROVA 2017.pdfPlný text práce13,78 MBAdobe PDFView/Open
Kaderova_vedouci_1.pdfPosudek vedoucího práce495,33 kBAdobe PDFView/Open
Kaderova_oponent.pdfPosudek oponenta práce658,63 kBAdobe PDFView/Open
Kaderova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce224,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28490

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.