Title: Projekt - Azylový dům pro opuštěné matky s dětmi
Authors: Šabatová, Denisa
Advisor: Kesl Petr, Ing.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28493
Keywords: dokumentace pro stavební povolení;azylový dům;statický návrh;architektonický návrh;modulová výstavba;zděný systém;dům z lodních kontejnerů
Keywords in different language: documentation for building permit;asylum house;static design;architectural design;modular construction;brick system;ship container house
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení azylového domu pro matky s dětmi. Jedná se o částečně zděnou stavbu a částečně modulární kontejnerovou stavbu. Hlavní náplní práce bylo zpracování dispozičního a konstrukčního řešení. Dále se v práci zabývám statickým návrhem vybraných prvků konstrukce. Návrhy a výpočty v této bakalářské práci byly provedeny podle platných norem ČSN EN (včetně jejich příloh). Pro některé statické výpočty prvků konstrukce byl použit software FIN EC a FIN GEO. Výkresová část práce byla provedena v softwaru AutoCAD 2016.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the elaboration of the project documentation for the building permit of the asylum house for mothers with children. The building is partly brick-built and partly modular container system. The main task of the thesis was the elaboration of layout and design solution. Another part of this work is static design of selected elements of construction. Proposals and calculations in this bachelor thesis reflects to valid CSN EN standards (including annexes). Some static calculations of structural elements were performed in FIN EC and FIN GEO software. The AutoCAD 2016 software was used for the drawing part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Denisa_Sabatova.pdfPlný text práce29,17 MBAdobe PDFView/Open
Sabatova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce322,51 kBAdobe PDFView/Open
Sabatova_oponent.pdfPosudek oponenta práce326,17 kBAdobe PDFView/Open
Sabatova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce244,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28493

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.