Title: Projekt - Hasičské zásahové stanice pro obce do 2500 obyvatel
Authors: Micek, Jakub
Advisor: Kesl Petr, Ing.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28496
Keywords: projektová dokumentace ke stavebnímu povolení;hasičská zásahová stanice;dispoziční řešení;konstrukční řešení;provozní řešení;statické posouzení;tepelně technické posouzení;požárně bezpečnostní řešení;směna
Keywords in different language: project documentation for building permit;fire fighting station;layout solution;constructional solution;operational solution;static assessment;thermal technical assessment;fire safety solution;shift
Abstract: Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na "Projekt Hasičské zásahové stanice pro obce do 2500 obyvatel". Cílem této práce je vypracování dispozičního, konstrukčního a provozního řešení hasičské zásahové stanice. Dále statické posouzení zadaných konstrukcí a tepelně technické posouzení skladeb konstrukcí a zjednodušený koncept požárně bezpečnostního řešení. Dispoziční uspořádání je řešeno pro desetičlennou směnu a pro tři zásahová vozidla různého typu. Veškeré návrhy a výpočty jsou provedeny dle platných norem ČSN. Grafické zpracování je provedeno v programu AutoCAD 2012. Statické posouzení je provedeno v programu FINE EC a FINE GEO. V závěru práce je provedený výpočet zatížení působících na konstrukci a statický výpočet, návrh a posouzení zadaných prvků.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the processing of the project documentation for the building permit for "Project - Fire fighting station for municipalities up to 2500 inhabitants". The aim of this work is to developt a layout, construction and operational solution of the fire fighting station. Further, static assessment of specified constructions and thermal technical assessment of structures and simplified concept of fire safety solution. The layout arrangement is designed for a ten-member shift and for three different type of vehicles. All designs and calculations are made according to valid ČSN standards. Graphic processing is done in AutoCAD 2012. The static assessment is done in FINE EC and FINE GEO. At the end of the work is calculated the load on the structure and static calculation, design and assessment of the specified elements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_JAKUB_MICEK.pdfPlný text práce18,62 MBAdobe PDFView/Open
Micek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce350,5 kBAdobe PDFView/Open
Micek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce218,62 kBAdobe PDFView/Open
Micek_oponent.pdfPosudek oponenta práce318,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28496

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.