Title: Ruské lidové pověry
Other Titles: Russian national superstitions
Authors: Hutsuliak, Myroslava
Advisor: Dzhyndzholiia Gigla
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28534
Keywords: znamení;lidová pověra;druhy znamení;parémie;prostředky uměleckého vyjádření;metafora;srovnání;umělecký text.
Keywords in different language: symbol;superstition;types of symbol;paremia;means of art expression;metaphor;comparison;art literature.
Abstract: Práce je věnována výzkumu jazykových zvláštností, funkcí a obsahové náplni ruských lidových znamení. Rozlišují se pojmy "znamení" a "lidová pověra"; zkoumají se událost, předpověď a pojistka jako součásti znamení; uvádí se klasifikace znamení a popisuje se jejich funkční rozmanitost (kapitola 1). Určují se morfologické a syntaktické rysy znamení, uvádí se popis personifikace, metafory, přirovnání a jiných prostředků uměleckého vyjádření ve znamení (kapitola 2) a také se zkoumá role znamení a lidové pověry v uměleckém textu (kapitola 3). Analyzují se znamení a lidové pověry spojené s narozením, svatbou a pohřbem (kapitola 4). Uvádí se sociolingvistická charakteristika znamení a lidové pověry na základě provedeného průzkumu (kapitola 5).
Abstract in different language: This thesis deals with the description of linguistic features and functions of Russian national superstitions. The difference between the meaning of the "symbol" and the "superstition" is discussed in the thesis and these terms are distinguished. Three parts of the symbols are described: action, prognosis and preventive measures as part of a symbol. Superstitions are classified and their functional diversity is described. (chapter 1) In the second chapter, morphological and syntactic features of symbols are examined. This part also includes the description of personification, the usage of metaphors, comparisons and other special linguistic features used in the symbols. The third chapter provides information about the role of symbols and superstitions in literature. Supestitions associated with births, weddings and funerals are analysed in the fourth chapter. The sociolinguistic charasteristics of the symbols and the superstitions is presented on the basis of a survey in the fifth chapter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ruske lidove povery.pdfPlný text práce951,97 kBAdobe PDFView/Open
Hutsuliak pos. Dzh - ved.pdfPosudek vedoucího práce740,63 kBAdobe PDFView/Open
Hutsuliak pos. Val - opon.pdfPosudek oponenta práce818,84 kBAdobe PDFView/Open
Hutsuliak prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce324,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28534

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.