Title: Lexikální archaismy a historismy (na materiálu ruské literatury 19. století)
Other Titles: Lexical archaism and historism (on the documents on russian literature 19 sentury)
Authors: Navrátilová, Oksana
Advisor: Valova Liudmila, Doc. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28541
Keywords: lexikologie lexikologie ruského jazyka klasifikace slovní zásoby zastaralá slovní zásoba zastaralá slova historismy archaismy slovník archaismů slovník historismů n. v. gogol petrohradské povídky literatura xix století
Keywords in different language: lexicology lexicology of the russian language classification vocabulary obsolete vocabulary obsolete words historisms archaisms dictionary of archaisms dictionary of historisms n. v. gogol 'the st. peterburg stories" literature of the xix century
Abstract: Daná bakalářská práce je zaměřená na archaismy a historismy v ruské literatuře XIX století. Má dvě kapitoly. V první kapitole práce jsou vymezeny a zkoumány základní pojmy lexikologie z lingvistického hlediska. Provedena analýza lexikální roviny, definováno slovo, jakožto její základní jednotka. Prozkoumány principy klasifikací podle různých kritérií. Terminologie dané problematiky je upřesněna v první kapitole. V druhém oddíle se nachází praktická část práci. Je zaměřená na zpracování archaismu a historismu v díle N. V. Gogola Petrohradské povídky. Na základě zpracovaného materiálu byly zjištěné významy zastaralých slov a roztříděné zvlášť do dvou slovníku. Slovníky obsahují celkem 80 jednotek, z nich 44 archaismů a 36 historismu. Slovník je určen pro vysvětlení zastaralé slovní zásoby, která v současné době nevyužívá se. Ale je pro nás podstatná v uměleckých textech pro přiblíženi epochy, ve které žil a tvořil autor.
Abstract in different language: The given Bachelor's work is focused on archaisms and historisms in Russian literature of the XIX century. It has two chapters. In the first chapter are defined and examined basic concepts of lexicology from a linguistic point of view. An analysis of the lexical level, defined the word as its basic unit. There were explored the principles of classification by different signs. The terminology of the issue is clarified in the first chapter. In the second chapter is located the practical part of the work. It is aimed at processing archaisms and historisms in the "St. Peterburg Stories" by N. V. Gogol. On the basis of the processed material were identified meanings of obsolete words and categorized separately into two dictionaries. Dictionaries contain a total of 78 units, of which 57 archaisms and 21 of historisms. The dictionary is intended for explanation of the outdated vocabulary, which currently does not use. These words are very important for the artistic texts and help to create in the imagine of a readers the truly atmosphere of the author's epoch in which he lived and worked.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shulga bakalarska prace. 2017.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Shulga pos. Val - ved.pdfPosudek vedoucího práce903,49 kBAdobe PDFView/Open
Shulga pos. Svob - opon.pdfPosudek oponenta práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Shulga prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce323,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28541

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.