Title: Dopady programu New Deal na Spojené státy americké
Other Titles: Impacts of Program New Deal on The United States of America
Authors: Havránek, Martin
Advisor: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Referee: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28607
Keywords: nový úděl;franklin delano roosevelt;hospodářská krize;nejvyšší soud usa;prvních sto dní;druhých sto dní;nezaměstnanost
Keywords in different language: new deal;franklin delano roosevelt;economic crisis;supreme court of usa;first hundred day;second hundred days;unemployment
Abstract: Spojené státy americké se po první světové válce nacházely v období hospodářského rozkvětu. Avšak stále větší tlak na spotřební styl života společně s obrovskými zisky obchodních korporací sváděl k hromadnému poskytování úvěrů a k burzovním spekulacím, které neměly reálný podklad, a spolu s dalšími příčinami stály za masivním propadem hodnoty akcií na newyorské burze. Po ,,černém čtvrtku" na konci října roku 1929 byla prosperita dvacátých let vystřídána nejhlubší hospodářskou krizí v dosavadních dějinách USA. A právě popsání příčin a následků krachu na newyorské burze společně s analýzou jednotlivých zákonů a opatření Rooseveltova protikrizového programu známého jako New Deal bylo hlavním cílem této práce. Rozbor jeho reformní aktivity v oblasti průmyslu, financí a dále ve věcech pracovních a sociálních tvoří jádro diplomové práce. Přestože opatření New Dealu definitivně nevyřešila největší problémy Spojených států amerických, dokázal Franklin Delano Roosevelt pozvednout americké hospodářství a lid k lepším zítřkům.
Abstract in different language: In the aftermath of World War I, the economy of the USA was blossoming. However, permanently increasing pressure to consuming lifestyle and great profits of corporations led to mass provisions of loans and to stock exchange speculations which were not based on real data, and together with next factors they caused a devastating crash of the New York Stock Exchange. After Black Thursday at the end of October 1929, the time of prosperity of the Roaring Twenties was replaced with the worst economic crisis in the history of the USA. And this is the main aim of this work to describe the main causes and consequences of the Wall Street Crash and analyse particular laws and arrangements of the Roosevelt´s recovery program also known as the New Deal. The analysis of his reformation of the areas of industry, finance, labour and society creates the core of this diploma work. Although the New Deal did not solve the greatest problems of the USA, it improved American economy a lot and gave people hope in a better future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Havranek.pdfPlný text práce778,83 kBAdobe PDFView/Open
Havranek - V.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Havranek - O.pdfPosudek oponenta práce635,68 kBAdobe PDFView/Open
Havranek.pdfPrůběh obhajoby práce223,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28607

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.