Název: Plánování a softwarová podpora projektu výstavby hotelu
Další názvy: Planning and software support for the hotel construction project
Autoři: Kostlivá, Marie
Vedoucí práce/školitel: Skalický, Jiří
Oponent: Svoboda, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2862
Klíčová slova: logický rámec;plán projektu;procesy v projektu;softwarové aplikace
Klíčová slova v dalším jazyce: logical framework;project plan;project processes;software applications
Abstrakt: Předmětem diplomové práce je posouzení projektových procesů z hlediska využití softwarů, jako podpůrných nástrojů pro řízení projektu. Analýza projektových procesů je provedena na konkrétním příkladu projektu výstavby hotelu. Softwary jsou využity v transformaci vstupů na výstupy, na základě identifikované logické vazby mezi proměnnými. V práci je provedeno porovnání licenčního a bezplatného speciálního softwaru pro řízení projektů. Výstupem práce je určení procesů, které jsou algoritmizovatelné a je pro ně vhodné použít softwarové aplikace pro řízení projektu.
Abstrakt v dalším jazyce: Subject of this diploma thesis is judgement of projects process from the point of view of software as supporting tools for project management. Analysis of project processes is performed on a concrete example of the hotel construction project. Software is used in transformation of the entries into the outputs on the bases of identified logic connectedness among variables. In the diploma thesis is comparison between licence and free of charge special software for projects management is performed. Result of the work is the determination of processes that are algorithmically and is suitable for them to use software applications for project management.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Marie_Kostliva.pdfPlný text práce3,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_kostliva_VP.PDFPosudek vedoucího práce439,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_kostliva_OP.PDFPosudek oponenta práce1,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_kostliva.PDFPrůběh obhajoby práce136,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2862

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.