Title: Terapie u dětí s ADHD
Other Titles: Therapy in children with ADHD
Authors: Krůtová, Zdeňka
Advisor: Šámalová Kateřina, Mgr.
Referee: Aišmanová Alexandra, PhDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28661
Keywords: adhd;terapeutické metody
Keywords in different language: adhd;therapy methods
Abstract: Pro moji bakalářskou práci jsem zvolila téma: ,,Terapie u dětí s ADHD" Teoretická část práce shrnuje terminologii, historii, etiologii a legislativu syndromu ADHD. Přirozený vývoj dítěte a vývoj dítěte s ADHD. Součástí práce jsou tři zahraniční studie zabývající se výzkumem kognitivní, afektivní a motivační regulace v souvislosti s příznaky ADHD a vlivem alternativních forem terapií. Závěr praktické části práce, se zabývá formami terapie při léčbě hyperaktivní poruchy, vhodnost terapie podle subtypu syndromu, nejčastěji užívanou farmakoterapií, rodičovským poradenstvím, možnostmi rodinné a skupinové terapie, terapií kognitivně-behaviorální a pomocnými terapeutickými metodami. Obsahem praktické části jsou kazuistiky čtyř dětí zahrnující věk dítěte, rodinou a osobní anamnézu a popis odborného vyšetření. Každá kazuistika je ukončena stručným shrnutím a doporučením dalšího postupu v práci s dítětem.
Abstract in different language: For my bachelor thesis, I have chosen the topic: "Therapy for children with ADHD". Theoretical part summarizes terminology, history, etiology and legislative of the ADHD syndrome, and the natural children development and the development of children with ADHD. Four foreign case studies dealing with cognitive, affective and motivational adjustment in connection with ADHD symptoms and the influence of alternative forms of therapy are included as a part of the thesis. Conclusion of practical part then deals with forms of therapy to cure hyperactive disability, suitability of a therapy according to a subtype of the syndrome, most frequently used pharmacotherapy, parental consulting, possibilities of a family and group therapy, cognitive-behavioural therapy and auxiliary therapy methods. Practical part also includescase interpretation of four young children, their families and personal anamneses and description of professional diagnoses. Each case interpretation ends with brief summary and recommendation of future treatment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krutova_BP.pdfPlný text práce792,02 kBAdobe PDFView/Open
Krutova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce285,13 kBAdobe PDFView/Open
Krutova - oponent.pdfPosudek oponenta práce371,57 kBAdobe PDFView/Open
Krutova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce84,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28661

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.