Název: Prediktory syndromu vyhoření u učitelů mateřských škol
Další názvy: Predictors of burnout syndrome at kindergarten teachers
Autoři: Laudonová, Kamila
Vedoucí práce/školitel: Buršíková Dana, Mgr. Ph.D.
Oponent: Kosíková Věra, PhDr. et PaedDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28663
Klíčová slova: syndrom vyhoření;učitelé mateřských škol;předškolní vzdělávání;stres
Klíčová slova v dalším jazyce: burnout syndrome;teachers of kindergarten;preschool education;stress
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá prediktory syndromu vyhoření u učitelů mateřských škol. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá syndromem vyhoření, jeho příčinami, rizikovými faktory v zaměstnání, které podporují vznik syndromu vyhoření. Dále popisuje jednotlivé fáze syndromu vyhoření, příznaky syndromu vyhoření, rozebírá syndrom vyhoření ve školství v souvislosti s osobností učitele a v neposlední řadě je zde popsána prevence syndromu vyhoření. Teoretická část obsahuje také vymezení pojmu stres, popsané jeho příznaky, stresory, druhy stresu, fáze stresu a prevenci stresu. Praktická část se zabývá především ověřením pěti hypotéz. Obsahuje cíle bakalářské práce, charakteristiku souboru respondentů, hypotézy, metodologii a popis nástrojů a výsledky výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with predictors of burnout syndrome in the group of teachers working in kindergartens. It is separated for two parts - theoretical and practical. Theoretical part of thesis deals with burnout syndrome, causes of syndrome and risk factors in job which supports beginning of syndrome. Moreover, every simple phase of burnout syndrome, all related symptoms, an analysis of burnout syndrome in education and its relation to teacher´s personality as well as prevention of the syndrome are described in detail in the theoretical part. Practical part especially deals with a testing of five hypotheses. There are included aims of bachelor thesis, parameters of the group respondents, hypotheses, methodology and description of devices, and results of research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kamila_Laudonova_2017.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Laudonova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce380,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Laudonova - oponent.pdfPosudek oponenta práce280,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Laudonova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce117 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28663

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.