Název: Souvislost znalostí a stigmatu ve vztahu k epilepsii
Další názvy: The connection of knowledge about epilepsy with epilepsy-related stigma
Autoři: Ježková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Buršíková Dana, Mgr. Ph.D.
Oponent: Beňová Barbora, MUDr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28665
Klíčová slova: epilepsie;stigma;znalosti o epilepsii;míra stigmatizace
Klíčová slova v dalším jazyce: epilepsy;stigma;knowledge about epilepsy;the degree of stigmatization
Abstrakt: Předložená bakalářská práce se zaměřuje na budoucí pedagogy, zjišťuje úroveň jejich znalostí o epilepsii a míru stigmatizace související s touto nemocí. Cílem bylo zjistit, zda existují rozdíly v úrovni znalostí o epilepsii u studentů různých typů pedagogických oborů a jestli úroveň znalostí o dané nemoci ovlivňuje míru vnímané stigmatizace. Míra stigmatizace byla zjišťována pomocí SSE dotazníku (STIGMA SCALE OF EPILEPSY). K měření znalostí o epilepsii byl použit osmnáctipoložkový znalostní dotazník s uzavřenými otázkami s drobnou úpravou spočívající v přidání položky "Nevím". Do studie se zapojilo celkem 440 respondentů, z toho 343 žen a 97 mužů. Průměrný věk respondentů byl 21,6 roku.Bylo prokázáno, že se u studentů vyskytují mezioborové rozdíly v úrovni znalostí o epilepsii, a také, že vyšší úroveň znalostí o této nemoci neodpovídá nižší míře stigmatizace. Co se týká modifikace znalostního dotazníku, bylo zjištěno, že úprava nevedla ke zlepšení vnitřní konzistence.
Abstrakt v dalším jazyce: This presented bachelor thesis, focused on future teachers, is searching their level of knowledge about epilepsy and the degree of stigma associated with this disease. The aim was to determine whether there are differences in the level of knowledge about epilepsy among students of different types of educational fields and whether the level of knowledge about the disease affects the degree of perceived stigma. The degree of stigma was assessed by the use of a questionnaire SSE (STIGMA OF SCALE Epilepsy). To measure knowledge about epilepsy there was used "18 points knowledge questionnaire" with closed questions which were slightly modified by adding the "do not know" answer option. The study involved a total of 440 respondents, including 343 women and 97 men. The average age of respondents was 21.6 years. It has been proofed that there are occurring among students interdisciplinary differences in the level of knowledge about epilepsy, and also that a higher level of knowledge about the disease does not correspond to lower levels of stigmatization. Regarding the modification of the knowledge questionnaire, it was found that amendment did not lead to the improvement of internal consistency.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jezkova_BP2017.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jezkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce297,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jezkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce246,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jezkova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce75,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28665

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.