Title: Práce s obsahem ve výtvarné výchově
Other Titles: Work with content in art education
Authors: Hráská, Liana
Advisor: Slavík Jan, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Uhl Skřivanová Věra, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28671
Keywords: obsah;výtvarná výchova;metodika 3a;anotace;analýza;alterace;hospitační záznam;výkladový rámec;determinanty kvality výuky.
Keywords in different language: content;art education;3a procedure;annotation;alteration;qualitative research;key competence;observation sheets;interpretative framework;determinants of teaching quality.
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na obsah ve výtvarné výchově. Východiskem pro tuto diplomovou práci je pět výukových jednotek, které budou dále analyzovány na základě metodiky 3A. Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části: část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je blíže popsána metodika, která je stěžejní pro praktickou část. Jedná se o výzkumnou metodiku 3A, nebo také AAA, jejíž podstatou jsou tři složky anotace, analýza a alterace výukových situací, které na sebe vzájemně navazují. V praktické části je analyzováno pět výukových jednotek, u kterých jsem byla osobně přítomna, a ze kterých jsem si pořídila zvukové záznamy a z jedné výukové jednotky jsem pořídila video záznam, pro detailnější a přesnější analýzu. Součástí praktické části diplomové práce je i stručné vyhodnocení pomocné ankety, jejímž cílem bylo zjistit orientační informace, které dokreslují analýzu učebního prostředí s ohledem na obsah ve výtvarné výchově. Součástí diplomové práce je i příloha, ve které čtenář nalezne hospitační záznamy a výkladové rámce k jednotlivým výukovým jednotkám.
Abstract in different language: The thesis is focused on content in Art education. The starting point for this thesis are five teaching units, which are analyzed based on the 3A procedure. The thesis is divided into two main parts: the theoretical part and the practical part. The theoretical part describes the methodology which is substantial for the practical part. It covers the research 3A procedure, or also AAA, the essence of which are three components - annotation, analysis and alterations to learning situations that follow each other. In the practical part, five teaching units are analyzed, during which I was personally present, acquiring audio recordings. During one of the teaching units, I obtained a video recording in order to do a more detailed and accurate analysis. The practical part includes a brief evaluation of an auxiliary survey, the purpose of which was to find out information which complete the analysis of the teaching surroundings with consideration to content in Art education. A further part of the thesis is an attachment, in which readers can find observation sheets and interpretative frameworks for individual teaching units.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc. Liana Hraska.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Hraska Liana_vedouci_Slavik_2017.pdfPosudek vedoucího práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Hraska Liana_oponent_Uhl Skrivanova_2017.pdfPosudek oponenta práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Hraska Liana_2017.pdfPrůběh obhajoby práce518,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28671

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.