Title: Zdanění příjmů právnických osob v České republice \nl{}a vybraném státě Evropské unie
Other Titles: Income tax of legal persons in the Czech Republic and selected country of the European Union
Authors: Duffková, Mariana
Advisor: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Hinke Jana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28678
Keywords: daň z příjmů;splatná;odložená;podnikatel;komparace
Keywords in different language: income tax;payable;deferred;enterprise;comparison
Abstract: Cílem této bakalářské práce bylo zejména provést komparaci jednotlivých aspektů daně z příjmů České republiky a Slovenska. Za účelem splnění tohoto cíle byly nejprve porovnány základní prvky obou systémů, přičemž zvláštní pozornost byla věnována analýze vývoje daňové sazby. Objektem další komparace byly aspekty, jimiž disponuje vybraný podnikatelský subjekt konkrétně bylo porovnáváno řešení daňových odpisů, uplatnění ztráty, řešení nákladů na reprezentaci a příspěvků na stravné. Ve všech případech byly vyvozeny konkrétní závěry pro vybraný podnikatelský subjekt. Další kapitola analytické části práce byla věnována komparaci daně z příjmu odložené, v rámci níž byly identifikovány rozdíly zejména mezi řešením České republiky resp. Slovenské republiky a IAS/IFRS. Poslední kapitola se zabývala komparací účetního výkaznictví splatné i odložené daně z příjmu a došlo k identifikaci vlivu na rozvahu (tzn. finanční situaci) a výsledek hospodaření (resp. výkonnost) společnosti.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis was particularly done comparing various aspects of the income tax in Czech Republic and Slovakia. In order to meet this goal it was first compared the basic elements of both systems, with special attention paid to the analysis of development tax rates. Another object of comparison were the aspects which has selected a business entity - specifically, was compared to there solution of tax depreciation, loss application, dealing representation costs and subsistence allowances. In all cases, they were drawn specific conclusions for selected business entity. Another charter of the analytical thesis was devoted to a comparison of income tax deferred, within which were identified by differences mainly between the solution of the Czech Republic respectively Slovak Republic and IAS/IFRS. The last chapter dealt with the comparison of financial reporting payable and deferred income tax and has been to identify the impact on the statement of financial position (ie. the financial situation) and profit (resp. performance) of company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Mariana Duffkova.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
Duffkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce575,96 kBAdobe PDFView/Open
Duffkova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce506,88 kBAdobe PDFView/Open
Duffkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce359,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28678

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.