Title: Analýza řízení nákladů a cash flow v nepodnikatelském subjektu
Other Titles: Analysis of cost control and cash flow in a non-business entity
Authors: Jílková, Lucie
Advisor: Červený Josef, Ing. Ph.D.
Referee: Vallišová Lucie, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28700
Keywords: příspěvková organizace;řízení nákladů;cash flow;finanční analýza
Keywords in different language: non-business entity;cost control;cash flow;financial assets
Abstract: Zpracovaná bakalářské práce je zaměřena na analýzu řízení nákladů a cash flow v neziskovém sektoru, neboť řízení nepodnikatelských subjektů je oproti podnikatelským subjektům odlišné. Práce se nejprve zaobírá charakteristikou a hospodařením příspěvkových organizací. Dále vypovídá o způsobu řízení nákladů a peněžních toků na základě literární rešerše. Praktická část je zaměřena na konkrétní systém řízení nákladů a cash flow v organizaci Dům dětí a mládeže Nýrsko. Poslední kapitola je vyčleněna způsobu provádění finanční analýzy aplikované pro neziskový sektor. Závěr této práce se věnuje vyhodnocení efektivity vybrané organizace a následně doporučení případných návrhů na zlepšení stávající situace řízení.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on the analysis of cost control and cash flow in the non-profit sector. Because the management of non-business entities is different than business subjects. Firstly, the work deals with the characterization and the management of non-business organizations. Further reflects about cost management and cash flows at the base of the literature review. The practical part is focused on a specific system of cost management and cash flow in the organization Dům dětí a mládeže Nýrsko. The last chapter is devoted to the method of performing financial analysis applied for the non-profit sector. The conclusion of this work is devoted to the evaluation of the effectiveness of selected organizations and followed the recommendations of possible proposals to improve the current situation of the management.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Jilkova.pdfPlný text práce5,4 MBAdobe PDFView/Open
Jilkova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce634,58 kBAdobe PDFView/Open
Jilkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce742,1 kBAdobe PDFView/Open
Jilkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce258,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28700

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.