Název: Odlišnosti účetního výkaznictví v závislosti na specificích podnikatelské činnosti vybraného ekonomického subjektu
Další názvy: The Differences of the Accounting Reporting Depending on the Details of the Business Activities of the Selected Economic Entity.
Autoři: Lopatová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Černá Marie, Ing. Ph.D.
Oponent: Sušanková Jana, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28702
Klíčová slova: účetní výkaznictví;účetní jednotka;ekonomický subjekt
Klíčová slova v dalším jazyce: financial reporting;accounting entity;economic entity
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na účetní závěrky zákonem stanovených šesti okruhů účetních jednotek, které odpovídají rozdělení českého účetnictví dle české účetní legislativy do šesti různých směrů. Tyto byly v práci definovány a částečně analyzovány z důvodu opodstatnění tvrzení náročného, složitého a mnohdy i nepřehledného způsobu vedení účetnictví v České republice (vyjma konsolidovaných účetních závěrek), které by mělo odpovídat povaze a vlastnostem jednotlivých operací, nikoli těmto stanoveným okruhům účetních jednotek. Práce byla zpracovávána na základě přiloženého seznamu použité literatury, interní a externí dokumentace Společnosti a osobních poznatků včetně zkušeností pracovníků Společnosti. Na základě teoretických východisek byla také definována a analyzována účetní závěrka vybrané Společnosti. Hlavním výstupem práce je sumarizace informací poskytovaných účetní závěrkou různých typů ekonomických subjektů (pouze výkazů, u nichž zákon ukládá povinné sestavování) dle šesti základních prováděcích vyhlášek k Zákonu o účetnictví spolu s návrhy a doporučeními, která povedou ke zjednodušení, snazší srovnatelnosti a přehlednosti českého účetního výkaznictví. Práce potvrzuje, že účetní výkaznictví v České republice je skutečně velice složité, obsáhlé a u jednotlivých typů účetních jednotek v mnoha položkách naprosto nesrovnatelné.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis focuses on closing financial statement of six legislatively defined classes of accounting entities, which correspond with the division of accountancy in the Czech Republic into six different categories in accordance witht heaccounting legislation. These classes have been defined in the thesis as well as partly analyzed in order to prove that the way of accounting in the Czech Republic (except for consolidated closing statements) is demanding, complicated, and often even disorganized and that it should correspond with the nature and qualities of individual operations, not with these legislatively defined classes of accounting entities. The thesis has been realized based on theen closed bibliography, the internal and external documentation of the Company, and personal findings, including those of the employees of the company. Based on theoretical basis, the closing financial statement of the selected Company has been defined and analyzed. The main output of the thesis is the summary of informatik provided by the closing financial statement of variol economicentities (only statements that must be obligatorily compiled according to the law) in accordance with six rudimentary implementing decrees of the Act on Accounting, together with suggestions and recommendations, leading to simplification, better comparability, and better lucidity of Czech financial reporting. The thesis confirms that financial reporting in the Czech Republic is genuinely complicated, complex, and concerning individual types of accounting entities - in many items absolutely incomparable.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Katerina Lopatova.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lopatova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lopatova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce991,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby_Lopatova.pdfPrůběh obhajoby práce354,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28702

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.