Název: Informace (finanční a nefinanční) a jejich význam pro ekonomické řízení
Další názvy: Information (financial and non financial) and their importance for economical management
Autoři: Vaňková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Černá Marie, Ing. Ph.D.
Oponent: Křížek Karel, Mgr. MBA
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28719
Klíčová slova: účetní závěrka;rozvaha;aktiva;pasiva;výkaz zisku a ztráty;příloha k účetní závěrce;cash flow;přehled o změnách vlastního kapitálu;nefinanční informace;finanční informace;finanční analýza;finanční účetnictví;manažerské účetnictví;finanční řízení;finanční plánování;likvidita;rentabilita
Klíčová slova v dalším jazyce: financial statements;balance sheet;assets;liabilities;income statement;notes to the financial statement;cash flow;statement of changes in equity;non-financial information;financial information;financial analysis;financial accounting;management accounting;financial management;financial planning;liquidity;rentability
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na významné finanční a nefinanční informace a jejich použití pro ekonomické a finanční řízení podniku. Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace konkrétního podniku RAVAK a.s. Bakalářská práce charakterizuje jednotlivé položky účetní závěrky, které následně aplikuje ve finanční analýze a charakterizuje pojem manažerské účetnictví, finanční účetnictví a finanční řízení a plánování podniku. Zjištěné finanční a nefinanční informace z teoretické části jsou aplikovány na konkrétní společnosti RAVAK a.s. Závěr bakalářské práce shrnuje zjištěné poznatky při zpracování této práce, hodnotí finanční stránku společnosti RAVAK a.s. a předkládá jí doporučení, které by mohlo vést ke zlepšení výsledků této společnosti. Úplný závěr bakalářské práce nastiňuje poznatky, které jsou pro autorku přínosem do praktického života.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis is focused on significant financial and non-financial information and their use in economic and financial management of the company. The aim of this thesis is to evaluate financial situation of selected company, RAVAK a.s. Bachelor thesis characterizes individual items of final financial statements and uses them as the information base for prepared financial analysis. There are also characterized the terms management accounting, financial accounting, financial management and company planning. Gathered financial and non-financial information described in the theoretical part are then applied to financial analysis of selected company, RAVAK a.s. In conclusion identified information are summarized, financial situation of RAVAK a.s. is evaluated and the list of recommendations is submitted to enable improvement of the financial position of analyzed company. Conclusion of the bachelor thesis outlines the findings that are of benefit to the author in her practical life.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace_vankova_petra.pdfPlný text práce10,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vankova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce772,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vankova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce569,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vankova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce189,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28719

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.