Název: Porovnání úrovně vybraných motorických schopností a dovedností dětí předškolního věku z plzeňských MŠ
Další názvy: Comparison of the level of selected motor abilities and skills of preschool children from kindergartens from Pilsen
Autoři: Stará, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Oponent: Berka František
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28761
Klíčová slova: předškolní věk;motorické schopnosti;motorické dovednosti;projekt pohyb "1p";sportovní hry mateřských škol;mateřské školy v plzni;předškolní dítě;nadace sportující mládeže v plzni
Klíčová slova v dalším jazyce: preschool age;motor abilities;motor skills;project 'pohyb 1p';sports games of kindergartens;kindergartens in pilsen;preschool children;foundation sporting youth in pilsen
Abstrakt: Cílem bakalářské práce bylo porovnat úrovně motorických schopností a dovedností předškolních dětí z Plzně na základě doložených dat od Nadace sportující mládeže. Tato data se týkala projektu Pohyb 1P, který probíhal ve školním roce 2015/2016. A Sportovních her mateřských škol, které se konaly v květnu 2016. Nejprve charakterizuji projekt Pohyb 1P, popisuji testující stanoviště. Poté popisuji zjednodušeně Sportovní hry mateřských škol. Stěžejní je porovnání výsledků, kde nejprve pracuji s daty z Pohybu 1P a SHMŠ samostatně, následně je mezi sebou porovnávám. Na úplném konci ještě porovnávám každou školku samostatně.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis aimed to compare the level of motor skills and abilities of preschool children from Pilsen based on data provided by Sportující Mládež Foundation. (Active Youth foundation). The data related to the project 'Pohyb 1P' that took place in the year 2015/2016 and Sports Games of kindergartens which took place in May 2016. I first describe the project 'Pohyb 1P' and the testing station. I then describe simplified Sports games of kindergartens. The core is the comparison of the result. Initially I work with data from "Pohyb 1P" and SHMŠ separately, subsequently I look at the comparison between them. At the very end I compare each of the kindergartens independently.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Veronika Stara.pdfPlný text práce2,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stara V. - VP.pdfPosudek vedoucího práce149,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stara V. - OP.pdfPosudek oponenta práce125,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stara V..pdfPrůběh obhajoby práce57,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28761

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.