Title: Podpora sociálního podnikání v ČR a porovnání s vybranými zeměmi EU
Other Titles: Social entrepreneurship support in the Czech Republic and comparison with selected countries of the European Union
Authors: Caisová, Alena
Advisor: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28943
Keywords: sociální podnikání;sociální podnik;podpora sociálního podnikání;operační programy 2014-2020;znevýhodněné osoby
Keywords in different language: social entrepreneurship;social enterprise;social entrepreneurship support;operational programs 2014-2020;disadvantaged individuals
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá sociálním podnikáním a sociálními podniky. Zaměřuje se především na zhodnocení jejich podpory. V první části práce jsou charakterizovány sociální podniky a jejich význam. Obsahem této části je také vedle charakteristiky základních pojmů spjatých se sociálními podniky a uvedení rad pro současné i budoucí sociální podnikatele též popis obvyklých právních forem sociálních podniků v ČR, Polsku a na Slovensku. Druhá část je zaměřena na samotnou podporu sociálního podnikání. Jsou v ní definovány pojmy "sociální podnikání" a "sociální podnikatel", představeny organizace poskytující podporu sociálním podnikům, uvedeny Operační programy pro programové období 2014-2020 pro Českou republiku, Polsko a Slovensko a zmapovány podpory sociálních podniků v uvedených zemích. V třetí části jsou pomocí metody metaanalýzy provedena dvě výzkumná šetření zaměřená na stav sociálního podnikání a jeho podpory ve vybraných zemích EU a na vytvoření seznamu českých sociálních podniků. V poslední části jsou závěry vyvozené z uvedených výzkumných šetření zpracovány do podoby výzkumné zprávy. Obsahem této části jsou také doporučení pro sociální podnikání v ČR.
Abstract in different language: The presented Diploma Thesis investigates the social entrepreneurship and social enterprises with the main objective to evaluate social entrepreneurship support. The introductory chapter explains the meaning of social enterprises. Furthermore, this section features basic terminology related to social enterprises, business advice for current as well as future social entrepreneurs, along with business classification of social enterprises based in the Czech Republic, Poland or the Slovak Republic. The second section focuses on the social entrepreneurship support. It defines the terms such as "social entrepreneurship" and "social entrepreneur". Not only it represents the organisations which provide social entrepreneurship support, but also it describes operational programs 2014-2020 for the Czech Republic, Poland or the Slovak Republic along with correspondent social entrepreneurship support for these countries. The methodology part illustrates the meta-analysis research focused on the status of social entrepreneurship and its support in the selected EU countries including the listing of Czech social enterprises. The final section interprets the results of the research described in the methodology part, inclusive of the future recommendations for social enterprises operating in the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_K15N0050P_Caisova_Alena.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
Caisova_v.pdfPosudek vedoucího práce726,29 kBAdobe PDFView/Open
Caisova_o.pdfPosudek oponenta práce616,24 kBAdobe PDFView/Open
Caisova_p.pdfPrůběh obhajoby práce198,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28943

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.