Název: Kvantitativní analýzy v marketingu
Další názvy: Quantitative analysis in marketing
Autoři: Černý, Michal
Vedoucí práce/školitel: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Oponent: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28944
Klíčová slova: marketingový výzkum;kvantitativní výzkum;nákupní chování a rozhodování;reklama
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing research;quantitative research;buying behaviour and decision making;advertising
Abstrakt: Předložená diplomová práce je zaměřena na téma "Kvantitativní analýzy v marketingu". Jejím cílem je zjistit, jak se spotřebitelé chovají a rozhodují při nákupu, které faktory je při nákupu ovlivňují a jaký vliv na ně má při této činnosti reklama. Práce je rozdělena na část teoretickou a na část empirickou. Teoretická část práce popisuje základní charakteristiky marketingového výzkumu, jednotlivé druhy marketingového výzkumu a jeho metodologii. Dále je teoretická část zaměřena na nejvyužívanější techniky sběru dat v kvantitativním výzkumu a na jednotlivé statistické metody používané při analýze dat. Poslední kapitola teoretické části se zabývá nákupním chováním z hlediska faktorů, které jej ovlivňují. V empirické části je proveden vlastní marketingový výzkum v podobě dotazníkového šetření, které mělo poskytnout výsledky pro stanovené cíle. Šetření je provedeno skrze online dotazník a jeho výsledky jsou následně analyzovány a porovnávány s jinými, již provedenými výzkumy. V závěru empirické části jsou shrnuty nejdůležitější výsledky a navrhnuty různá doporučení pro společnosti, kterých se dané téma šetření týká.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented diploma thesis is focused on the topic of "Quantitative analysis in marketing". The aim is to determine how consumers behave and decide when buying, which factors affect purchasing and what impact the advertising has in this activity. The thesis is divided into a theoretical part and an empirical part. The theoretical part describes basic characteristics of marketing research, individual types of marketing research and its methodology. Further, the theoretical part is focused on the most used techniques of data collection in quantitative research and on individual statistical methods used in data analysis. The last chapter of the theoretical parts deals with buying behavior in terms of the factors that influence it. In the empirical part, my own marketing research is carried out in the form of a questionnaire survey, which should provide results for the set aims. The survey is conducted through an online questionnaire and its results are then analysed and compared with other researches which has been carried out. In the conclusion of the empirical sections, the most important results are summarized and various recommendations are suggested for the companies dealing with the topic of the survey.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Michal Cerny portal.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerny_v.pdfPosudek vedoucího práce640,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerny_o.pdfPosudek oponenta práce836,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerna_p.pdfPrůběh obhajoby práce191,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28944

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.