Title: Kvantitativní analýzy v marketingu
Other Titles: Quantitative analysis in marketing
Authors: Černý, Michal
Advisor: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Referee: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28944
Keywords: marketingový výzkum;kvantitativní výzkum;nákupní chování a rozhodování;reklama
Keywords in different language: marketing research;quantitative research;buying behaviour and decision making;advertising
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na téma "Kvantitativní analýzy v marketingu". Jejím cílem je zjistit, jak se spotřebitelé chovají a rozhodují při nákupu, které faktory je při nákupu ovlivňují a jaký vliv na ně má při této činnosti reklama. Práce je rozdělena na část teoretickou a na část empirickou. Teoretická část práce popisuje základní charakteristiky marketingového výzkumu, jednotlivé druhy marketingového výzkumu a jeho metodologii. Dále je teoretická část zaměřena na nejvyužívanější techniky sběru dat v kvantitativním výzkumu a na jednotlivé statistické metody používané při analýze dat. Poslední kapitola teoretické části se zabývá nákupním chováním z hlediska faktorů, které jej ovlivňují. V empirické části je proveden vlastní marketingový výzkum v podobě dotazníkového šetření, které mělo poskytnout výsledky pro stanovené cíle. Šetření je provedeno skrze online dotazník a jeho výsledky jsou následně analyzovány a porovnávány s jinými, již provedenými výzkumy. V závěru empirické části jsou shrnuty nejdůležitější výsledky a navrhnuty různá doporučení pro společnosti, kterých se dané téma šetření týká.
Abstract in different language: The presented diploma thesis is focused on the topic of "Quantitative analysis in marketing". The aim is to determine how consumers behave and decide when buying, which factors affect purchasing and what impact the advertising has in this activity. The thesis is divided into a theoretical part and an empirical part. The theoretical part describes basic characteristics of marketing research, individual types of marketing research and its methodology. Further, the theoretical part is focused on the most used techniques of data collection in quantitative research and on individual statistical methods used in data analysis. The last chapter of the theoretical parts deals with buying behavior in terms of the factors that influence it. In the empirical part, my own marketing research is carried out in the form of a questionnaire survey, which should provide results for the set aims. The survey is conducted through an online questionnaire and its results are then analysed and compared with other researches which has been carried out. In the conclusion of the empirical sections, the most important results are summarized and various recommendations are suggested for the companies dealing with the topic of the survey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Michal Cerny portal.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Cerny_v.pdfPosudek vedoucího práce640,32 kBAdobe PDFView/Open
Cerny_o.pdfPosudek oponenta práce836,37 kBAdobe PDFView/Open
Cerna_p.pdfPrůběh obhajoby práce191,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28944

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.