Název: Marketingová analýza vybraného hotelu
Další názvy: Marketing analysis of a selected hotel
Autoři: Čmugrová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Oponent: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28945
Klíčová slova: kongresový cestovní ruch;pestel analýza;benchmarking;porterův model pěti sil;swot analýza;matice ie
Klíčová slova v dalším jazyce: congress tourism;pestel analysis;benchmarking;porter´s five forces;swot analysis;matrix ie
Abstrakt: Cílem této práce je analyzovat a zhodnotit jednotlivé vlivy v oblasti kongresového cestovního ruchu, působící na vybraný hotel. V závislosti na výsledcích jednotlivých analýz následně navrhnout doporučení vedoucí ke zvýšení profitability hotelu ve zmíněné oblasti. V teoretické části je obecně vymezen cestovní ruch a konkrétněji pak kongresový cestovní ruch. Následuje vymezení situační analýzy, okolí podniku, jednotlivé členění a typy okolí. Teoreticky jsou následně popsány metody pro analýzu makrookolí a mikrookolí. V praktické části je charakterizován vybraný hotel a jeho cílová skupina. Tato část obsahuje také konkrétní analýzy z teoretické části, které jsou aplikovány na podnik. Jedná se o PESTEL analýzu, benchmarking, Porterův model pěti sil, analýzu vnitřního okolí. Výstupy analýz shrnuje SWOT analýza a matice IE, která vychází z matic EFE a IFE. V závěru jsou navrhnuta opatření, která by měla zlepšit další možný vývoj hotelu.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is analyze and evaluate the various influences in congress tourism, impacting to the selected hotel. Depending on the results of the analyzes afterwards proposed recommendation for increase profitability of hotel in that area. The theoretical part is focused on tourism and more specifically on congress tourism. The following is the definition of situational analysis, company environment, each division and types of surroundings. The methods for the analysis of macro and micro environment are discussed next. In the practical part the hotel and its target group are characterized. This section is focused on the analysis of the theoretical part, the results are company applied. The issue is PESTEL analysis, benchmarking, Porter´s five forces model and the analysis of the internal environment. Outputs of analyzes are summarized in SWOT analysis and matrix IE, based on the matrix EFE and IFE. In the end are actions that could improve the possible future development of the hotel.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Cmugrova.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cmugrova_o.pdfPosudek oponenta práce622,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cmugrova_v.pdfPosudek vedoucího práce845,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cmugrova_p.pdfPrůběh obhajoby práce186,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28945

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.