Název: Hodnocení efektivnosti personální politiky podniku
Další názvy: Efficiency evaluation of company personnel policy
Autoři: Kopačková, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Oponent: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28956
Klíčová slova: personální politika;diagnóza organizace;personální procesy;efektivnost
Klíčová slova v dalším jazyce: personnel policy;diagnosis of organization;staffing processes;efficiency
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá hodnocením personálních politiky ve společnosti Dioss Nýřany a.s. Cílem této diplomové práce je zhodnotit personální politiku společnosti a navrhnout dílčí opatření, která budou v souladu se strategií podniku a povedou ke zlepšení efektivity personálních procesů ve společnosti. V této práci se prolíná teoretická část s částí praktickou, na začátku práce je charakterizována společnost Dioss Nýřany a.s. V druhé kapitole je provedena analýza podnikatelského prostředí. V následující kapitole jsou popsány současné trendy personalistiky a v další části jsou zhodnoceny personální procesy ve společnosti. V páté kapitole jsou shrnuty výsledky dotazníkového šetření. V závěru práce jsou navržena dílčí opatření, která jsou zhodnocena z hlediska času, nákladů a jejich přínosu, v poslední kapitole jsou definována rizika zvolených návrhů opatřeních.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the evaluation of personnel policy of the company Dioss Nýřany Inc. The aim of this thesis is to evaluate the personnel policy of the company and propose partial measures that are in line with the company strategy and will lead to improvement of efficiency of HR processes within the company. Theoretical part blends with practical part in this thesis. At the beginning there is stated a characteristic of the company Dioss Nýřany Inc. The second chapter is an analysis of the business environment. The following section describes the current trends in human resources area and the next section evaluates the HR processes in the company. The fifth chapter summarizes the results of the survey. In conclusion there are proposed the partial measures which are evaluated in terms of time, cost and benefit. The last chapter defines risk measures of chosen proposals.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Kopackova_Barbora.pdfPlný text práce4,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopackova_v.pdfPosudek vedoucího práce619,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopackova_o.pdfPosudek oponenta práce602,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopackova_p.pdfPrůběh obhajoby práce183,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28956

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.