Název: Analýza marketingových aktivit vybraného subjektu
Další názvy: Analysis of the marketing activities of selected subject
Autoři: Lišková, Karolina
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Oponent: Hálková Katarína, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28962
Klíčová slova: marketingové prostředí;marketingové nástroje;značka;marketingové strategie;vliv;fénix;program volba sládků
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing environment;marketing tools;brand;marketing strategies;impact;fénix;program volba sládků
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na analýzu marketingových aktivit vybraného subjektu. První část práce obsahuje teoretické vymezení marketingového procesu s bližší specifikací dvou jeho vybraných částí. Popsány jsou pojmy marketingového prostředí a nástrojů marketingového mixu, které úzce souvisí se zvolenými marketingovými strategiemi. V druhé části práce je představen zkoumaný subjekt Plzeňský Prazdroj, a. s., jeho výrobkové portfolio a charakteristika zvolených značek. Praktická část obsahuje analýzu vlivu marketingového prostředí, marketingových strategií a využitých marketingových nástrojů, s důrazem na deskripci ovlivňujících faktorů, které nejvíce přispěly k rozhodnutí stažení výrobku Fénix z trhu. Souběžně je uveden rozbor působení analyzovaných vlivů na stanovenou tržní náhradu, na program Volba Sládků. Závěr diplomové práce obsahuje celkové shrnutí a zhodnocení provedené analýzy a návrhy na zlepšení pro stanovenou tržní náhradu, které mohou subjektu pomoci při zvýšení zákaznické spokojenosti a ke zvýšení objemů prodeje.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented diploma thesis is focused on analysis of the marketing activities of selected subject. The first part of the thesis contains of a theoretical definition of a marketing process with detailed specification of two selected parts. Descripted terms are marketing environment and marketing tools, which are closely related to chosen marketing strategies. In the second part of thesis the examined subject Pilsner Urquell (Plzeňský Prazdroj, a. s.) is presented with its product portfolio and more detailed characteristic of chosen brands. Practical part describes the impact analysis of marketing environment, marketing strategies and used marketing tools with emphasis on influencing factors which contributed the most in decision to withdraw the product Fénix from the market. The impact analysis of set market substitution program Volba Sládků is presented concurrently. Conclusion of the diploma thesis contains of the overall summary and evaluation of the impact analysis and also holds a few suggestions of improvements, that could help increase customer satisfaction and company's sales volume.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Liskova_K15N0103P.pdfPlný text práce5,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liskova_o.pdfPosudek oponenta práce609,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liskova_v.pdfPosudek vedoucího práce910,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liskova_p.pdfPrůběh obhajoby práce191,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28962

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.