Title: Nekalé praktiky v obchodě a službách se zaměřením na trh energií
Other Titles: Unfair practices in trade and services focused on the energy market
Authors: Macht, Pavel
Advisor: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28964
Keywords: omezení hospodářské soutěže;nekalá soutěž;nekalé obchodní praktiky;energetický trh
Keywords in different language: restriction of competition;ufair competition;unfair commercial practices;energy market
Abstract: Cílem této diplomové práce je zjistit, jakým způsobem se využívá na energetickém trhu omezování hospodářské soutěže, nekalá soutěž a nekalé obchodní praktiky a u nejčastěji vyskytujících se případů navrhnou doporučení pro jejich omezení nebo úplné odstranění. Práce se v první části zabývá teoretickým vymezením těchto tří pojmů. Dále se práce zaměřuje na charakteristiku energetického trhu v České republice. Třetí část věnuje pozornost příkladům omezování hospodářské soutěže, nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik zaměřených na energetický trh v České republice. V poslední části jsou vypsány návrhy a doporučení proti nejčastěji využívaným metodám omezování hospodářské soutěže, nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik.
Abstract in different language: The aim of this diploma thesis is discovery how the companies using restriction of competition, unfair competition or unfair commercial practices on the energy market and for the most frequently occurring cases are suggested recommendations for their limitation or their completely elimination. The first part deals with the theoretical definition of these three restriction. In the next part thesis is focused on characteristics of the energy market in the Czech Republic. The third part are examples of restricitions of competition, unfair competition and unfair commercial practices from energy market in the Czech Republic. The last part suggests recommendation aggainst the most frequently used methods of restriction of competition, unfair competition and unfair commercial practices.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MACHT_DP.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Macht_v.pdfPosudek vedoucího práce638,29 kBAdobe PDFView/Open
Macht_o.pdfPosudek oponenta práce752,1 kBAdobe PDFView/Open
Macht_p.pdfPrůběh obhajoby práce177,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28964

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.