Název: Nekalé praktiky v obchodě a službách se zaměřením na trh energií
Další názvy: Unfair practices in trade and services focused on the energy market
Autoři: Macht, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Oponent: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28964
Klíčová slova: omezení hospodářské soutěže;nekalá soutěž;nekalé obchodní praktiky;energetický trh
Klíčová slova v dalším jazyce: restriction of competition;ufair competition;unfair commercial practices;energy market
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je zjistit, jakým způsobem se využívá na energetickém trhu omezování hospodářské soutěže, nekalá soutěž a nekalé obchodní praktiky a u nejčastěji vyskytujících se případů navrhnou doporučení pro jejich omezení nebo úplné odstranění. Práce se v první části zabývá teoretickým vymezením těchto tří pojmů. Dále se práce zaměřuje na charakteristiku energetického trhu v České republice. Třetí část věnuje pozornost příkladům omezování hospodářské soutěže, nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik zaměřených na energetický trh v České republice. V poslední části jsou vypsány návrhy a doporučení proti nejčastěji využívaným metodám omezování hospodářské soutěže, nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this diploma thesis is discovery how the companies using restriction of competition, unfair competition or unfair commercial practices on the energy market and for the most frequently occurring cases are suggested recommendations for their limitation or their completely elimination. The first part deals with the theoretical definition of these three restriction. In the next part thesis is focused on characteristics of the energy market in the Czech Republic. The third part are examples of restricitions of competition, unfair competition and unfair commercial practices from energy market in the Czech Republic. The last part suggests recommendation aggainst the most frequently used methods of restriction of competition, unfair competition and unfair commercial practices.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
MACHT_DP.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Macht_v.pdfPosudek vedoucího práce638,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Macht_o.pdfPosudek oponenta práce752,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Macht_p.pdfPrůběh obhajoby práce177,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28964

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.