Title: Marketingové aktivity Centra celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomické
Other Titles: Marketing activities of the Centre for Longlife Education of Faculty of economics
Authors: Bayerová, Nicola
Advisor: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29032
Keywords: benchmarking;dotazování;marketing;marketingový mix;pest analýza;swot analýza
Keywords in different language: benchmarking;interviewing;marketing;marketing mix;pest analysis;swot analysis
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu marketingových aktivit Centra celoživotního vzdělávání při Fakultě ekonomické Západočeské univerzity (CECEV). Teoretická část obsahuje popis všeobecné problematiky marketingu, vnějšího prostředí a marketingového mixu. V praktické části je představen CECEV a jeho nabízené produkty, dále jsou analyzovány používané marketingové nástroje a je vytvořena PEST analýza. V práci byl proveden marketingový výzkum prostřednictvím dotazníkového šetření, kdy se zjišťovala spokojenost studentů s poskytovanými službami CECEV. Na základě těchto informací byla sestavena SWOT analýza. Z provedených analýz vyplynula zlepšující opatření pro úpravy produktu, marketingové komunikace a ceny zkoumaného subjektu. Navržená opatření by měla zajistit vylepšení image centra a zvýšení počtu přihlášených studentů.
Abstract in different language: The presented work is focused on the analysis of marketing activities of the Center for Lifelong Learning at the Faculty of Economics of the University of West Bohemia (CECEV). The theoretical part contains description of the general problems of marketing, environmental and marketing mix. The practical part introduces CECEV and its offered products. Further, its used marketing instruments are analysed and the PEST analysis is conducted. A market survey through a questionnaire was conducted. It examined the students' satisfaction with the services provided by CECEV. Based on this information the SWOT analysis has been compiled. Resulting from the analyses improving measures for product, promotion and pricing of the researched subject were suggested. Those suggestions should improve the image of the Centre and increase the number of enrolled students.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Nicola_Bayerova_K13B0400P.pdfPlný text práce2,91 MBAdobe PDFView/Open
Bayerova N. - V.PDFPosudek vedoucího práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
Bayerova N. - O.pdfPosudek oponenta práce241,08 kBAdobe PDFView/Open
Bayerova N. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce688,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29032

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.