Title: Analýza a hodnocení volnočasových aktivit dětí a mládeže v městské části Plzeň - Bory
Other Titles: Analysis and evaluation of leisure activities for children and youth in the city of Pilsen - Bory
Authors: Eismanová, Aneta
Advisor: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Referee: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29036
Keywords: nabídka;neziskové organizace;volnočasové aktivity;volný čas;spolek rytíře krušníka
Keywords in different language: offer;non-profit organizations;leisure activities;leisure time;spolek rytíře krušníka
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a hodnocením nabídky volnočasových aktivit dětí a mládeže v městské části Plzeň Bory. Cílem práce bylo analyzovat nabídku volnočasových aktivit ve sledované lokalitě a srovnání nabídek zájmových aktivit Spolku Rytíře Krušníka s dalšími možnostmi volnočasového vyžití. Teoretická část definuje základní pojmy, které umožňují přehlednější pohled na problematiku volného času a aktivit v něm vykonávaných. Další kapitola se zabývá marketingem neziskových organizací. Následující část je praktická a zabývá se již analýzou volnočasových aktivit v dané části města. První kapitola praktické části poskytuje přehled škol a center, které volnočasové vyžití nabízí. Druhá kapitola této části se podrobně věnuje vybranému poskytovateli zájmových aktivit, a to Spolku Rytíře Krušníka (SRK). Následující kapitola praktické části se pak věnuje využití volného času dětí a mládeže, ať už v SRK či v jiných volnočasových centrech. Tato kapitola vychází z dotazníkového šetření prováděného v městské části Plzeň Bory, jak mezi dětmi, tak i mezi jejich rodiči. Závěrečná část práce se zabývá doporučením pro Spolek Rytíře Krušníka, které by v budoucnosti mohlo zvýšit poptávku po službách.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on analysis and evaluation of the offer leisure activities of children and youth in the district Pilsen - Bory. The aim of the work was to analyze the offer of leisure activities in the monitored locality and to compare the offers of interest activities of the Rytir Krusnik´s Association with other possibilities of leisure time activities. The theoretical part defines the basic concepts, which allow a clearer view of the leisure time and the activities performed therein. The next chapter deals with the marketing of non-profit organizations. The following section is practical and deals with the analysis of leisure activities in a given part of the city. The first chapter of the practical part provides an overview of schools and centers that offer leisure time activities. The second chapter of this section deals in detail with the selected provider of interest activities, namely the Rytir Krusnik´s association. The following chapter of the practical part deals with the use of free time for children and youth, whether in the association or other leisure centers. This chapter is based on a questionnaire survey conducted in the city of Pilsen - Bory, both among children and their parents. The final part of the thesis deals with the recommendation for the Rytir Krusnik´s Association, which could increase the demand for services in the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Eismanova.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
Eismanova_v.pdfPosudek vedoucího práce817,08 kBAdobe PDFView/Open
Eismanova_o.pdfPosudek oponenta práce741,96 kBAdobe PDFView/Open
Eismanova_p.pdfPrůběh obhajoby práce181,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29036

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.