Název: Event marketing v konkrétní firmě
Další názvy: Event marketing in a specific company
Autoři: Kučerová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Oponent: Mičík Michal, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29062
Klíčová slova: event marketing;dřevo trust;a. s.
Klíčová slova v dalším jazyce: event marketing;dřevo trust;a. s.
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na event marketing a jeho aplikování v praxi. Cílem této práce bylo vytvoření eventu pro konkrétní firmu. V teoretické části je definován event marketing, dále jeho propojení s jinými nástroji komunikačního mixu, jsou zde popsána jeho různá dělení a definován event controlling. Poté je teoreticky popsáno jako event vytvořit a na závěr teoretické části jsou popsány některé trendy event marketingu. V praktické části jsou aplikovány informace z části teoretické. Je zde popsána společnost DŘEVO TRUST, a. s., pro kterou byl event vytvořen, a popsány události, které pravidelně pořádá.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is aimed on the event of marketing and it´s practice aplication. Target for this thesis was creation of event for specific company. In theoretical part of the thesis is defined event of marketing, further it´s conection with another tools of communication mix, there are described it´s different divisions and defined event of controlling. Then there is theoretically described, how to set up the event and in the end od theoretical part of the thesis, there are described some trends of event of marketing. In the practical part, there is applied information from the theoretical part of this thesis. The comapy DŘEVO TRUST, a.s., is described here. This event was made especially for this company and there are described events, which are regularly arranging by this sign.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kucerova_Kristyna.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucerova_v.pdfPosudek vedoucího práce643,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucerova_o.pdfPosudek oponenta práce716,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucerova_p.pdfPrůběh obhajoby práce241,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29062

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.