Title: Event marketing v konkrétní firmě
Other Titles: Event marketing in a specific company
Authors: Kučerová, Kristýna
Advisor: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Referee: Mičík Michal, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29062
Keywords: event marketing;dřevo trust;a. s.
Keywords in different language: event marketing;dřevo trust;a. s.
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na event marketing a jeho aplikování v praxi. Cílem této práce bylo vytvoření eventu pro konkrétní firmu. V teoretické části je definován event marketing, dále jeho propojení s jinými nástroji komunikačního mixu, jsou zde popsána jeho různá dělení a definován event controlling. Poté je teoreticky popsáno jako event vytvořit a na závěr teoretické části jsou popsány některé trendy event marketingu. V praktické části jsou aplikovány informace z části teoretické. Je zde popsána společnost DŘEVO TRUST, a. s., pro kterou byl event vytvořen, a popsány události, které pravidelně pořádá.
Abstract in different language: This bachelor thesis is aimed on the event of marketing and it´s practice aplication. Target for this thesis was creation of event for specific company. In theoretical part of the thesis is defined event of marketing, further it´s conection with another tools of communication mix, there are described it´s different divisions and defined event of controlling. Then there is theoretically described, how to set up the event and in the end od theoretical part of the thesis, there are described some trends of event of marketing. In the practical part, there is applied information from the theoretical part of this thesis. The comapy DŘEVO TRUST, a.s., is described here. This event was made especially for this company and there are described events, which are regularly arranging by this sign.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kucerova_Kristyna.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Kucerova_v.pdfPosudek vedoucího práce643,87 kBAdobe PDFView/Open
Kucerova_o.pdfPosudek oponenta práce716,86 kBAdobe PDFView/Open
Kucerova_p.pdfPrůběh obhajoby práce241,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29062

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.