Title: Právní forma společnosti s ručením omezeným a její dopady do podnikání a podnikatelského prostředí
Other Titles: Legal form of Limited Liability Company and its impact into business and business environment
Authors: Loudová, Martina
Advisor: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Hálková Katarína, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29064
Keywords: s r.o.;základní kapitál;ručení;společník;obchodní korporace
Keywords in different language: ltd;capital;liability;companion;commercial corporation
Abstract: Práce na téma "Právní forma společnosti s ručením omezeným a její dopady do podnikání a podnikatelského prostředí" pojednává o právní úpravě vzniku, existence a zániku společnosti s ručením omezeným. Dále o pohledu subjektu podnikání, v tomto případě OSVČ, na společnost s r.o., motivy a důvody OSVČ v přerod v právnickou osobu formy s r.o. Cílem této práce je porovnat změny v úkonech společnosti s ručením omezeným, které způsobila změna právní úpravy, názornou ukázkou poukázat na to, jak se změny projeví v běžné praxi. Dále popsat přerod právní formy na s r.o. a objasnit vznik nového trendu rapidního vzrůstu počtu nově založených společností s r.o., způsobený vznikem výhod právní formy s r.o., vyplývající z nové právní úpravy. V první kapitole jsou vymezeny v širším pojmu obchodní korporace a jejich dělení. Ve druhé kapitole je stručně uvedena historie. Třetí kapitole čtenáři přibližuje obecné informace a specifikace pro formu s r.o. Část čtvrtá vymezuje práva a povinnosti společnosti a společníků. Pátá kapitola je zaměřena na vznik společnosti při právní úpravě zákonem č. 513/1991 Sb. a právní úpravě zákonem č. 50/2012 Sb. V šesté kapitole jsou přiblíženy právní změny ovlivňující operace společnosti v průběhu účetního roku a jeho uzavření. Sedmá kapitola definuje pojmy zrušení a zánik s r.o. V poslední kapitole je popsán přerod OSVČ na osobu právnickou právní formy s r.o., popisuje také výhody a nevýhody, které z přerodu společníkům plynou. Všemi kapitolami práce se prolíná praktický případ fiktivní společnosti.
Abstract in different language: The bachelor thesis "Legal form of Limited Liability company and its impact into business and business environment" discusses the legislation of foundation, existence and extinction of Limited Liability company. It also discusses the view of the self-employed people on the form Ltd., the motives and reasons of transformation of self-employed people into legal entity Ltd. The bachelor thesis's objective is to compare changes of the tasks of company Ltd influenced by the change of laws and to show this changes in practice. Also to describe legislation and necessary steps of transformation and to clarify the new trend of high growth of new established companies Ltd. caused by new benefits. In the first chapter there are defined commercial corporations in a huger view and their partition. In the second part there is concisely described its history. In the third chapter there are approached general information and specifications for legal form Ltd. The forth chapter is focused on the foundation of company in adjustment of the law No. 513/1991 Sb. and the law No. 90/2012 Sb. In the chapter number 6, there are approached changes in the law which influence company´s operations through the accounting year. A dissolution and extinction are defined in seventh chapter. The last part of the thesis describes the transformation of legal form of self-employed to legal form of commercial corporation and the benefits from the transformation which belongs to companions. Practical case of fiction company is present in the whole thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravni_forma_spolecnosti_s_rucenim_omezenym_a_jeji_dopady_do_podnikani_a_podnikatelskeho_prostredi.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Loudova_v.pdfPosudek vedoucího práce605,55 kBAdobe PDFView/Open
Loudova_o.pdfPosudek oponenta práce576,46 kBAdobe PDFView/Open
Loudova_p.pdfPrůběh obhajoby práce187,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29064

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.