Title: Obchodní vybavenost a chování zákazníků v Přešticích
Other Titles: Shopping facilities and customer behavior in Přeštice
Authors: Maňourová, Markéta
Advisor: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29065
Keywords: obchodní vybavenost;chování zákazníků;dotazníkové šetření;přeštice
Keywords in different language: shopping facilities;customer behaviour;questionnaire survey;přeštice
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním obchodní vybavenosti několika druhů sortimentu v Přešticích, ve městě, které leží na hlavním tahu z Plzně na Klatovy, nákupním chováním a preferencemi zákazníků. Nejprve je čtenář uveden do problematiky vysvětlením pojmů spjatých s prací (obchodní vybavenost, nákupní chování, spotřebitel, zákazník). Následně jsou popsány a zmapovány nákupní možnosti v Přešticích. Dále práce obsahuje dotazníkové šetření, díky kterému je popsáno nákupní chování zákazníků v Přešticích a jejich preference při výběru obchodů. Šetření bylo provedeno v domácnostech v Přešticích a okolních vesnicích a zaměřilo se na výběr hlavní prodejny potravin a odůvodnění této volby a dále na výběr místa nákupu nepotravinového zboží a odůvodnění této volby.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the mapping shopping facilities of several kinds of assortment in Přeštice, the city which lies on the main road from Plzeň to Klatovy, shopping behaviour and preferences of customers. First, the reader is introduced to the problems explanation of terms associated with work (shopping facilities, shopping behaviour, consumers, and customers). Subsequently there are described and mapped out shopping facilities in Přeštice. The thesis also contains a questionnaire survey thanks to which is described the shopping behaviour of customers in Přeštice and their preferences when choosing shops. The survey was conducted in households in Přeštice and surrounding villages. The investigation focused on the choice of main grocery stores and justification of this option and then selecting the place of purchase for non-food goods and justification of choice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Manourova.pdfPlný text práce2,8 MBAdobe PDFView/Open
Manourova_v.pdfPosudek vedoucího práce623,65 kBAdobe PDFView/Open
Manourova_o.pdfPosudek oponenta práce243,18 kBAdobe PDFView/Open
Manourova_p.pdfPrůběh obhajoby práce230,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29065

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.