Název: Analýza marketingové komunikace festivalu Živá ulice
Další názvy: Analysis of promotion of Ziva ulice festival
Autoři: Vokurková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Oponent: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29079
Klíčová slova: marketingová komunikace;online marketing;festival;dotazníkové šetření;cílové segmenty
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing communication;online marketing;festival;questionnaire;target segments
Abstrakt: Cílem bakalářské práce "Analýza marketingové komunikace festivalu "Živá ulice" " je zanalyzovat marketingové kanály, které využívá tento plzeňský festival ke komunikaci s cílovou skupinou. Nejprve byly zanalyzovány a popsány nástroje marketingového mixu, jež organizátoři tohoto festivalu využívají. Klíčovým bodem práce je výzkumná studie v podobě dotazníkového šetření, jež byla uskutečněna během festivalového ročníku v roce 2016, a její výsledky. Bylo zjištěno, že ženy navštěvují festival častěji než muži a že sociální sítě slouží jako hlavní nástroj k získání informací o festivalu. Jak bylo taktéž zjištěno, cílovou skupinou festivalu "Živá ulice" jsou lidé ve věku 27-35 let. Mezi doporučená zlepšující opatření bylo zařazeno například zlepšení designu programových letáčků či optimalizace webové stránky. Jednotlivá zlepšující opatření obsahují i nástin potřebných nákladů k jejich realizaci.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the bachelor thesis "Analysis of promotion of "Ziva ulice" festival" is to analyse marketing channels that this festival uses to communicate with its target group. First, the marketing mix tools that are used by the organisers were analysed and described. The key part of this thesis is a questionnaire which was done during the festival in summer 2016 and its results. It was found out that women attend the festival more often than men and that the social networks are the main tool to get the information about the festival. It was also discovered that the festival's target group are people at the age of 27-35 years. Among the recommended tips for improvements belong a better design of festival program leaflets as well as website optimalisation. The estimated costs for these improvements are included.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Vokurkova_K13B0309P.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vokurkova_o.pdfPosudek oponenta práce801,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vokurkova_v.pdfPosudek vedoucího práce661,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vokurkova_p.pdfPrůběh obhajoby práce206,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29079

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.