Title: Vývoj B2C e-commerce v České republice a komparace se zeměmi EU
Other Titles: Development of B2C e-commerce in the Czech Republic and comparison with the European Union member states
Authors: Kunešová, Hana
Referee: Fojtíková Lenka, Doc. Ing. Ph.D.
Suchánek Petr, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29086
Keywords: elektronické obchodování;b2c e-commerce;internetový obchod;obchodní model;evropská unie;vícekriteriální hodnocení variant;metoda wsa;metoda topsis
Keywords in different language: electronic commerce;b2c e-commerce;e-shop;business model;european union;multi-criteria decision making methods;wsa;topsis
Abstract: Disertační práce je zaměřena na jednu z kategorií elektronického obchodování, a to elektronické obchodování mezi podnikatelskými subjekty a spotřebiteli (B2C e-commerce). Výzkumným tématem práce je vývoj B2C e-commerce v České republice a komparace se zeměmi Evropské unie. Při zpracování výzkumného tématu byla použita strategie smíšeného výzkumu. Teoretická východiska zahrnují analýzu přístupu zahraničních a českých vědeckých zdrojů k definování termínu "elektronické obchodování", klasifikaci elektronického obchodování podle různých hledisek a identifikaci klíčových faktorů elektronického obchodování B2C. Teoretická východiska dále uvádějí specifika Evropské unie z hlediska působení faktorů B2C e-commerce, vymezují přístupy k měření B2C e-commerce a problémy spojené s omezenou dostupností a srovnatelností statistických dat. Teoretická východiska jsou završena vymezením vývojových etap a hlavních mezníků B2C e-commerce z globálního pohledu. Na teoretická východiska navazuje analýza vzniku a vývoje B2C e-commerce v České republice, kde autorka popisuje, analyzuje a hodnotí vznik a vývoj elektronického obchodování B2C v České republice v kontextu globálního vývoje a dokládá, jak se mohou v ekonomice rozvinout nové obchodní modely, které na lokálním trhu do té doby nebyly známy. Součástí empirické části práce je analýza současného prostředí B2C e-commerce v ČR a identifikace příležitostí a hrozeb pro další vývoj B2C e-commerce. Významnou součástí je komparace B2C e-commerce v ČR s dalšími zeměmi Evropské unie. V této části práce autorka použila vybrané metody vícekriteriálního hodnocení variant: metodu pořadí, metodu WSA (Weighted Sum Approach) a metodu TOPSIS (Techniques for Preference by Similarity to the Ideal Solution). Provedený kvantitativní výzkum umožnil stanovit a zhodnotit pozici České republiky v rámci Evropské unie z pohledu B2C e-commerce a prokázal dosud nevyužitý potenciál B2C e-commerce v ČR a dalších zemích EU. Závěr práce zahrnuje odpovědi na výzkumné otázky a shrnuje nejdůležitější poznatky z celého výzkumu a jeho limity.
Abstract in different language: The dissertation thesis focuses on one of the categories of electronic commerce, specifically B2C e-commerce. The research topic of the dissertation thesis is the development of B2C e-commerce in the Czech Republic and comparison with the European Union member states. The author used the mixed research strategy. The theoretical background includes an overview of relevant Czech and international scientific literature, analyzing the various approaches to the definition of the term "electronic commerce", the classification of e-commerce based on different criteria and the identification of the key factors of B2C e-commerce. The theoretical section also lists the specific features of the European Union in regards to factors which influence B2C e-commerce and defines the approaches to measuring B2C e-commerce and the issues tied to the limited availability and comparability of statistical data. The theoretical section concludes with the definition of the stages of development and main milestones of B2C e-commerce from a global perspective. The theoretical section is followed by an analysis of the emergence and development of B2C e-commerce in the Czech Republic. Here, the author describes, analyzes and evaluates the emergence and development of B2C e-commerce in the Czech Republic in the context of global development and documents how an economy may develop new business models which were previously unknown in the local market. The empirical section includes an analysis of the current environment of B2C e-commerce in the Czech Republic, including the identification of opportunities and threats for further development of B2C e-commerce. A major part of the research focuses on the comparison of B2C e-commerce in the Czech Republic with the other EU member states. The author used selected multi-criteria decision making methods: the ranking method, the Weighted Sum Approach (WSA) and the Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). The performed quantitative research enabled the determination and evaluation of Czech Republic's position in the EU in regards to B2C e-commerce and showed untapped potential of B2C e-commerce in the Czech Republic and other EU member states. The final section of the thesis includes the answers to research questions and summarizes the most important findings of the research and its limitations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kunesova_Disertace_2017.pdfPlný text práce7,47 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek disertacni prace_doc. Fojtikova.pdfPosudek vedoucího práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek disertacni prace_doc. Suchanek.pdfPosudek oponenta práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby_Kunesova.pdfPrůběh obhajoby práce1,23 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29086

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.