Title: Statistická analýza systémové odchylky v přenosové soustavě elektrické energie
Authors: Šišková, Michaela
Citation: RENDL, Jan ed. Studentská vědecká konference: bakalářské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, květen 2019, Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 22-23. ISBN 978-80-261-0789-7.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/29854
svk.fav.zcu.cz/download/sbornik_svkb_2018.pdf
ISBN: 978-80-261-0789-7
Keywords: statistická analýza;elektrizační soustava;počítačové programy;vizualizace
Keywords in different language: statistic analysis;power system;computer programs;visualization
Abstract: Tato bakalářská práce práce zkoumá systémovou odchylku vznikající v elektrizační soustavě. Pokud se tok elektřiny v síti odchyluje od dopředu sjednaného množství, znamená to, že výroba a spotřeba elektřiny nejsou v daném časovém okamžiku vzájemně v rovnováze a systémová odchylka je nenulová. Ta nerovnováha musí výt regulována, neboť může ohrozit bezpečnost elektrizační soustavy. Z toho důvodu provozovatel přenosové soustavy odchylku v reálném čase reguluje aktivací tzv. podpůrných služeb a nakupováním tzv. regulační energie. Jedním z cílů bakalářské práce je vytvořit program ve vhodném software, který bude historická data systémových odchylek načítat a pro vybraný interval těchto dat bude provádět základní statistickou analýzu a vizualizaci vč. testování na náhodnost pomocí vybraných statistických testů. Dalším cílem práce je analýza možných faktorů majících vliv na systémovou odchylku. Jsou určeny relativní četností kladných a záporných odchylek pro vybraná období (den v týdnu, hodina ve dni ...). Na základě relativních četností a výsledků testů náhodnosti bude odhadnut model časové řady popisující vybraná data.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Studentská vědecká konference 2018-bakalářské studijní programy
Studentská vědecká konference 2018-bakalářské studijní programy
Studentská vědecká konference 2018-bakalářské studijní programy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Siskova.pdfPlný text1,39 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29854

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.