Název: Snižování hodnoty třecího momentu u rotačního pohybu
Další názvy: Value Reduction of friction torgue by rotation motion
Autoři: Zviefelhofer, Luboš
Vedoucí práce/školitel: Vaněk, Václav
Oponent: Duník, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3013
Klíčová slova: točivý moment;servomotor;třecí ztráta;Ishikawa diagram;index způsobilosti procesu;histogram
Klíčová slova v dalším jazyce: torque;servo-motor;friction loss;Ishikawa diagram;process capability;histogram
Abstrakt: Tato bakalářská práce popisuje snížení hodnoty třecího momentu v procesu výroby servomotoru. Pomocí Ishikawa diagramu byly definovány procesy, u kterých s největší pravděpodobností dochází ke zvyšování hodnoty třecího momentu, a tím i točivého momentu. Tato pracoviště byla podrobena analýze, byla zde navržena a zavedena opatření pro eliminaci třecích ztrát. Hodnoty točivého momentu byly v jednotlivých fázích úprav porovnávány pomocí histogramů a indexu způsobilosti procesu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis describes value reduction of friction torque in production process of servo-motor. Process where the value of friction torque probably increases were defined by Ishikawa diagram. Workstations were put analyse,measures for elimination of friction losses were proposed and implemented. Evaluation of success rate of measures was compared by histograms and process capability.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Zviefelhofer.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Zviefelhofer.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Zviefelhofer.pdfPosudek oponenta práce853 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zvielfelhofer.pdfPrůběh obhajoby práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3013

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.