Title: Snižování hodnoty třecího momentu u rotačního pohybu
Other Titles: Value Reduction of friction torgue by rotation motion
Authors: Zviefelhofer, Luboš
Advisor: Vaněk, Václav
Referee: Duník, Miroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3013
Keywords: točivý moment;servomotor;třecí ztráta;Ishikawa diagram;index způsobilosti procesu;histogram
Keywords in different language: torque;servo-motor;friction loss;Ishikawa diagram;process capability;histogram
Abstract: Tato bakalářská práce popisuje snížení hodnoty třecího momentu v procesu výroby servomotoru. Pomocí Ishikawa diagramu byly definovány procesy, u kterých s největší pravděpodobností dochází ke zvyšování hodnoty třecího momentu, a tím i točivého momentu. Tato pracoviště byla podrobena analýze, byla zde navržena a zavedena opatření pro eliminaci třecích ztrát. Hodnoty točivého momentu byly v jednotlivých fázích úprav porovnávány pomocí histogramů a indexu způsobilosti procesu.
Abstract in different language: This bachelor thesis describes value reduction of friction torque in production process of servo-motor. Process where the value of friction torque probably increases were defined by Ishikawa diagram. Workstations were put analyse,measures for elimination of friction losses were proposed and implemented. Evaluation of success rate of measures was compared by histograms and process capability.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Zviefelhofer.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Zviefelhofer.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Zviefelhofer.pdfPosudek oponenta práce853 kBAdobe PDFView/Open
Zvielfelhofer.pdfPrůběh obhajoby práce1,14 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3013

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.