Title: Tlustý klient pro správu báze znalostí a jednoduché dotazování expertního systému
Other Titles: Rich Client for Knowledge Base Maintenance and Simple Expert System Questioning
Authors: Kohout, Jaroslav
Advisor: Ekštein, Kamil
Referee: Zíma, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3036
Keywords: tlustý klient;báze znalostí;dotazování;expertní systém;databáze;hierarchie;strom;PostgreSQL;Delphi;TreeBase;TrEx
Keywords in different language: rich klient;knowledge base;questioning;expert system;database;hierarchy;tree;PostgreSQL;Delphi;TreeBase;TrEx
Abstract: Cílem této diplomové práce pojmenované Tlustý klient pro správu báze znalosti a jednoduché dotazovaní expertního systému bylo vytvořit tlustého klienta, který bude schopen spravovat bázi znalostí expertního systému MATEX, který je vyvinutý pro potřeby Katedry konstruování strojů FST ZČU. Hlavní cíle práce zahrnují také návrh vhodné databázové struktury, která bude schopna ukládat heterogenní data v organizovaných hierarchických závislostních strukturách (stromech). Tato práce navazuje na původní projekt, který lze označit TREX, Treeface nebo Treebase. Struktura dokumentu začíná kapitolou, která se zabývá analýzou původní aplikace a její architekturou. Dále je specifikováno zadání. Kapitola hlavní analýzy se zabývá možnými problémy a jejich řešeními. Další část práce pojednává hlavně o implementaci databáze a aplikace. Na konci dokumentu se nachází shrnutí.
Abstract in different language: The aim of the thesis named Rich Client for Knowledge Base Maintenance and Simple Expert System Questioning was to create a rich client which will be able to manage a knowledge base of expert system MATEX, which is developed for the needs of the Department of Machine Design, Faculty of Mechanical Engineering, University of West Bohemia. The main aims of the thesis include also a suitable database structure design which will be able to store the heterogeneous data in organized hierarchical dependending structures (trees). This thesis follows in the original project, that can be called TREX, Treeface or Treebase. The structure of the documment is opened by a chapter, which deals with analysis of the original application and its architecture. Later on the assignment is set in detail. The chapter of the main analysis deals with possible problems and its solutions. The next part of the thesis occupies especially with the implementation of the database and the application. The document is summarized at the end.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A09N0082P.pdfPlný text práce569,37 kBAdobe PDFView/Open
A09N0082Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
A09N0082Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce570,49 kBAdobe PDFView/Open
A09N0082Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce170,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3036

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.