Title: Aspektově orientovaná rozšíření komponentového modelu
Other Titles: Extending a component model by aspect-like features
Authors: Truneček, Jakub
Advisor: Brada, Přemysl
Referee: Rohlík, Ondřej
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3041
Keywords: komponentový model;IoC;AOP;Java;CoSi;OSGi;jazyk;překladač
Keywords in different language: component model;IoC;AOP;Java;CoSi;OSGi;language;translator
Abstract: Aspektově orientované programování umožňuje vyjmutí protínajících potřeb do samostatných celků za použití aspektů a návrhový vzor depedendency injection poskytuje způsob jak řešit vzájemné závislosti jednotlivých tříd mezi sebou. Cílem práce je rozšířit komponentový aplikační rámec CoSi o podporu aspektově orientovaného programování a dále implementovat deklarativní formu registrace a vyhledávání služeb pomocí technik představených v dependency injection. První polovina práce předkládá teoretický úvod do všech dotčených oblastí a v druhé části práce popisuje implementaci jednotlivých rozšíření společně se zhodnocením jejich přínosu a funkčnosti.
Abstract in different language: Aspect-oriented programming allows to remove crosscuting concerns to individual units using aspects. Depedendency injection design pattern provides a way to address interdependence of various classes among themselves. The goal of this thesis is to extend the CoSi component framework by Aspect-oriented programming support and implement the declarative form of registration and lookup of services using the techniques presented in dependency injection. The first half of the thesis presents a theoretical introduction to all affected areas and the second part describes the implementation of each extension together with an evaluation of their contribution to the system and their functionality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp_trunecek.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
A09N0043Kposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce246,51 kBAdobe PDFView/Open
A09N0043Kposudek-op.pdfPosudek oponenta práce396,1 kBAdobe PDFView/Open
A09N0043Kprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce184,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3041

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.