Název: Aspektově orientovaná rozšíření komponentového modelu
Další názvy: Extending a component model by aspect-like features
Autoři: Truneček, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Brada, Přemysl
Oponent: Rohlík, Ondřej
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3041
Klíčová slova: komponentový model;IoC;AOP;Java;CoSi;OSGi;jazyk;překladač
Klíčová slova v dalším jazyce: component model;IoC;AOP;Java;CoSi;OSGi;language;translator
Abstrakt: Aspektově orientované programování umožňuje vyjmutí protínajících potřeb do samostatných celků za použití aspektů a návrhový vzor depedendency injection poskytuje způsob jak řešit vzájemné závislosti jednotlivých tříd mezi sebou. Cílem práce je rozšířit komponentový aplikační rámec CoSi o podporu aspektově orientovaného programování a dále implementovat deklarativní formu registrace a vyhledávání služeb pomocí technik představených v dependency injection. První polovina práce předkládá teoretický úvod do všech dotčených oblastí a v druhé části práce popisuje implementaci jednotlivých rozšíření společně se zhodnocením jejich přínosu a funkčnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: Aspect-oriented programming allows to remove crosscuting concerns to individual units using aspects. Depedendency injection design pattern provides a way to address interdependence of various classes among themselves. The goal of this thesis is to extend the CoSi component framework by Aspect-oriented programming support and implement the declarative form of registration and lookup of services using the techniques presented in dependency injection. The first half of the thesis presents a theoretical introduction to all affected areas and the second part describes the implementation of each extension together with an evaluation of their contribution to the system and their functionality.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp_trunecek.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0043Kposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce246,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0043Kposudek-op.pdfPosudek oponenta práce396,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0043Kprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce184,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3041

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.