Název: Scoring a odhad bonity klienta
Další názvy: Scoring and evaluation of creditworthiness of client.
Autoři: Tíkalová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Marek, Patrice
Oponent: Vávra, František
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3045
Klíčová slova: úvěrové riziko;poskytovatel úvěru;scoring;úvěruschopnost;bonitní klient;default klienta;logitová regrese
Klíčová slova v dalším jazyce: credit risk;credit grantor;scoring;creditworthiness;clients bonity;clients default;logistic regression
Abstrakt: Tato práce pojednává o vyhodnocování bonity klientů žádajících o poskytnutí úvěru, především se zaměřením na scoring jako základní formu vyhodnocování bonity klienta a úvěrového rizika poskytovatele úvěrů. Scoring je metoda vybudovaná na vyhodnocování údajů o klientovi a o produktu, o který žádá. Cílem je na základě daných informací posoudit, zda žádající klient je dostatečně bonitní a riziko spjaté s poskytnutím úvěru je tak pro úvěrovou instituci únosné. Scoring je založen na historických datech a statistických metodách, pomocí nichž je predikováno riziko u jednotlivých nových žadatelů. V této práci budou prezentovány statistické metody, na kterých je scoring vystavěn a taktéž jeho ekonomický význam pro poskytovatele úvěru.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with evaluation creditworthiness of clients who apply for a credit, especially this thesis focuses on scoring as the basic form of evaluation of clients bonity and credit risk of credit grantor. Scoring is method built on evaluation of data about clients and data about credit product, which is applied for. The aim of scoring is, on the basis of existing data, to recognize if applying client has good standing and the risk regarding credit grant is profitable (tolerable). Scoring is based on historical data and statistic methods, which are able to predict risk in cases of each new applicant. In this thesis there will be statistic methods, which the scoring is built on, and moreover economic significance of scoring will be presented.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_JT.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0173Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce616,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0173Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce1,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0173Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce166,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3045

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.