Název: Distribuovaný systém pro detekci nevyžádaných zpráv
Další názvy: A Distributed System for Spam Detection
Autoři: Jurečka, Lubomír
Vedoucí práce/školitel: Dobrý, Pavel
Oponent: Pešička, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3049
Klíčová slova: elektronická pošta;nevyžádaná hromadná pošta;spam;charakteristické signatury;Goertzelův algoritmus;anti-spamový filtr;aplikace typu klient-server;Linux;C++
Klíčová slova v dalším jazyce: electronic mail;unsolicited bulk email;spam;characteristic signatures;Goertzel algorithm;anti-spam filter;client-server application;Linux;C++
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou nevyžádaných elektronických zpráv (spamů) v prostředí Internetu a možnými způsoby detekce těchto zpráv. Cílem práce je navrhnout a vytvořit anti-spamový filtr založený na signaturách, který je primárně určen pro použití na serverech Kerio Connect. V práci jsou uvedeny některé způsoby tvorby charakteristických signatur a je představena vlastní metoda pro stanovení charakteristické signatury, jež se zakládá na frekvenční analýze zprávy za použití Goertzelova algoritmu. Anti-spamový filtr je navržen a realizován jako aplikace typu klient-server s distribuovaným serverem a centrální databází. Při návrhu byl kladen důraz na bezpečnost komunikace mezi klientem a serverem. Implementovaný filtr byl testován na funkčnost, spolehlivost a výkonnost v prostředí s více klienty. Kvalita navržené metody tvorby signatury byla zhodnocena v závislosti na praktickém ověření filtru na vzorku e-mailových zpráv (Enron corpus).
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis deals with the problem of unsolicited electronic messages (spam) on the Internet and the possible methods of the detection of these messages. The aim of this thesis is to design and to create a signature-based anti-spam filter, which is primarily intended for use on the Kerio Connect servers. The thesis presents some of the ways of the characteristic signature productions and presents its own method for determining characteristic signature, based on the frequency analysis of the message using Goertzel algorithm. This anti-spam filter is designed and implemented as a client-server application with a distributed server and a central database. The design tended to the security of the communication between the client and the server. The implemented filter has been tested for the functionality, the reliability and the performance in an environment with the multiple clients. The quality of the proposed method of the signature production was evaluated according to the practical verification on the sample of e-mail messages (Enron corpus).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
documentation.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0032Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce358,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0032Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce617,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0032Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce308,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3049

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.